Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL III. LLICÈNCIA ESPORTIVA
divendres, 01 de maig de 2009 11:38

Article 24. Concepte de llicència esportiva

La llicència esportiva té per objecte acreditar la pràctica de l’activitat física o la competició i comporta l’autorització i la vinculació amb l’organitzador d’aquestes.

La FCP per a la participació en les competicions esportives que organitzi o que homologui exigirà a totes les persones que  hi participin la llicència esportiva corresponent a l’activitat.

 

Article 25. Classes de llicències

Les llicències esportives en l’àmbit de la FCP poden ser de dos classes:

a)      Llicència federativa.

b)      Llicència d’activitat física.

Article 26. Acreditació de llicències

La FCP és competent en relació amb la llicència federativa a l’àmbit territorial de Catalunya, pel que fa a les modalitats, disciplines esportives assumides d’acord amb el previst a l’article 5.

La FCP és competent, també, en relació amb la llicència d’activitat física així com totes aquelles activitats que organitzi i/o gestioni de manera directa o indirectament per a esportistes que practiquin les modalitats i disciplines esportives assumides d’acord amb el previst a l’article 5.

Article 27. Cobertura de riscos per a persones físiques

Cada llicència esportiva ha de comportar una assegurança que garanteixi, com a mínim, la cobertura dels riscos següents:

a)      Responsabilitat civil.

b)      Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció.

c)      Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb una quantitat suficient per cobrir les possibles contingències.

d)      Les prestacions mínimes a cobrir, seran les que determini la normativa reguladora de l’assegurança esportiva obligatòria.

 

L’esportista que acrediti individualment tenir protegides les contingències que preveu el paràgraf anterior d’aquest article, per mitjà d’una assegurança, no caldrà que subscrigui altra i restarà habilitat per la pràctica de l’activitat física i esportiva, pel mateix període assegurat, sempre que sigui titular de la llicència i compleixi els requisits per a la obtenció de la seva possessió i signi un document exonerant a la Federació respecte de la cobertura de riscos previstos.

Article 28. Durada

La durada de la llicència esportiva serà anual tot i que es podran acreditar llicències temporals de durada inferior.

Les llicències esportives de durada inferior a un any hauran d’ajustar les seves quotes al temps de durada i al risc de l’activitat esportiva per a la qual se sol·licita.

Article 29. Reconeixement mèdic previ

Per acreditar la llicència esportiva, la FCP com a entitat emissora exigirà de manera preceptiva a la persona practicant de l’activitat física la signatura d’una declaració responsable sobre el seu estat de salut i de condició física. Aquesta declaració responsable tindrà forma de qüestionari.

Article 30. Contingut de les llicències esportives

Les llicències esportives tindran el següent contingut:

a)      Identificació de la persona física que obté la llicència esportiva (nom i cognoms, codi de l’assistència sanitària obligatòria i data de naixement) i l’entitat a la qual es vincula.

b)      Identificació de la FCP com a persona jurídica que expedeix la llicència esportiva.

c)      Classe de la llicència.

d)      Modalitats, disciplines i especialitats esportives corresponents a la llicència.

e)      Durada de la llicència.

f)       L’assegurança prevista en l’article 27, paràgraf 1.

g)      Categoria i estament del titular.

 

CAPÍTOL 2. Disposicions específiques

Secció 1. Llicència federativa

Article 31. Format de la llicència federativa

El format de la llicència federativa de la FCP s’ajustarà al que es disposi al Reglament de llicències aprovat per l’Assemblea general, tot tenint en compte que aquesta s’ha d’expedir almenys en llengua catalana.

La informació que contingui la llicència federativa s’ha d’incorporar en entorns i/o suports tecnològics compatibles amb els que utilitza l’Administració esportiva, de manera que resti garantida la transferència d’informació.

Si la llicència federativa compta amb la subvenció total o parcial d’algun dels seus conceptes econòmics per part de l’Administració esportiva haurà de fer constar aquesta circumstància.

Les llicències federatives que incorporin quota per a participar en competicions d’altres àmbits territorials, hauran de fer constar aquesta habilitació en el document de la llicència.

La informació continguda en les llicències federatives amb suport electrònic resta exempta de l’obligació d’oferir totes les dades previstes a l’article 30.

Article 32. Caràcter reglat

La FCP no pot denegar la tramitació o expedició de la llicència federativa si el sol·licitant reuneix les condicions necessàries, establertes estatutàriament i desenvolupades reglamentàriament.

Article 33. Naturalesa i efectes de la llicència federativa

La llicència federativa atorga a una persona la condició de federada i l’habilita per participar en les competicions oficials la FCP, sempre d’acord amb les regles que les regeixin en cada cas.

La FCP pot exigir aquesta llicència federativa per a altres competicions, activitats físiques no competitives i qualsevol altra activitat que organitzi o homologui.

La llicència federativa emesa per la FCP habilita els seus titulars a participar en competicions oficials d’altres àmbits territorials en els casos i condicions que estableixi la normativa corresponent.

Article 34. Drets de les persones amb llicència federativa

Les persones amb llicència federativa que integren la FCP tenen els drets següents:

a)      Poder formar part dels òrgans federatius amb la manera, condicions i proporció que els reconegui aquests Estatuts.

b)      Participar en totes les activitats que organitzi la Federació, d’acord amb les regles que aquesta dicti al respecte.

c)      Recórrer als òrgans federatius competents per instar el compliment de les normes federatives.

d)      Elevar les consultes i reclamacions que considerin pertinents d’acord amb les normes de la Federació.

Article 35. Obligacions de les persones amb llicència federativa

Les persones amb llicència federativa integrants de la FCP tenen els deures següents:

a)      Pagar les quotes que s’estableixin.

b)      Sotmetre’s als controls antidopatge de la FCP i als que organitzin les institucions competents i complir la resta d’obligacions establertes en aquesta matèria, en l’àmbit de les competicions esportives.

c)      Participar en les convocatòries de preparació que s’efectuïn per a composar les corresponents seleccions catalanes.

d)      Participar a la convocatòria per a integrar les corresponents seleccions catalanes.

 

Secció 2. Llicència d’activitat física

Article 36. Naturalesa i efectes de la llicència d’activitat física

La llicència d’activitat física autoritza el seu titular per a la pràctica d’activitats físiques o esportives organitzades fora de l’àmbit de la competició federada i escolar, també autoritza a utilitzar espais esportius de la FCP i a participar en qualsevol activitat física i esportiva que sigui organitzada per altres.

La FCP determinarà mitjançant el Reglament de Llicències el sistema d’acreditació de l’esmentada llicència en les activitats esportives no oficials que organitzi.

Les persones amb llicència d’activitat físicade la FCP tenen els deures següents:

a)      Pagar les quotes que s’estableixin.

Sotmetre’s als controls antidopatge que organitzin les institucions competents i complir la resta d’obligacions establertes en aquesta matèria, en l’àmbit de les competicions esportives.

 

 
right
right
right