Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
divendres, 01 de maig de 2009 10:53

Capítol 1. Concepte, règim jurídic i principis informadors

Article 1r

La Federació Catalana de Petanca, entitat d’utilitat pública, constituïda en data15/02/1985, en endavant FCP, és una federació esportiva catalana i, en conseqüència, és una entitat privada d’interès públic i social, sense afany de lucre, que té com a objectiu dedicar-se a la promoció, a la gestió, a l’ordenació, a la direcció, a la coordinació de la pràctica i a la pràctica de l’esport de la Petanca dins l’àmbit territorial de Catalunya.

La FCP està constituïda per entitats esportives (associacions o clubs esportius, associacions esportives escolars, i agrupacions esportives) i per entitats privades no esportives sense afany de lucre, que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, dedicades a la pràctica del esport de la Petanca.

Formaran part de la FCP els esportistes, àrbitres i tècnics, mitjançant la subscripció de la corresponent llicència federativa.

La FCP gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar plenes per al compliment del seu objectiu i de les seves finalitats.

 


Article 2n. Condició d’entitat d’utilitat pública

La FCP com a federació esportiva autonòmica integrada a la Federación Española de Petanca, d’acord amb el previst a l’article 44 de la Ley 10/1990, del Deporte, gaudeix de la condició d’utilitat pública.

La condició d’entitat d’utilitat pública de la FCP, comporta, a més de l’ús de la qualificació d’utilitat pública a continuació de la seva denominació social i dels beneficis que l’ordenament jurídic general atorga, com també, del que preveu l’article 45 de la Ley del Deporte, dins l’àmbit de Catalunya els beneficis següents:

a)      La prioritat a l’hora d’obtenir recursos als plans i programes de promoció esportiva de les administracions local i catalana.

b)      L’accés preferent al crèdit oficial, en els termes que estableixi la legislació.

c)      I tots els altres beneficis que els pugui correspondre en virtut de l’aplicació d’altres disposicions legals de caràcter fiscal i econòmic vigents.

La FCP, d’acord amb l’ordenament jurídic català, és una entitat d’interès cívic i social i, en conseqüència, gaudeix dels beneficis que li atorga la legislació en general i dels beneficis jurídics, econòmics i fiscals que la Generalitat de Catalunya tingui establerts o pugui instituir dins de les seves competències.


Article 3r Règim jurídic

La Federació Catalana de Petanca es regeix pel que es disposa a la Llei 8/1988, de 7 d'abril, de l'Esport de Catalunya, pel Decret 70/1994, de 22 de març, que regula les Federacions Esportives Catalanes i les normes que el desenvolupen, per aquests Estatuts, pels reglaments específics i pels acords adoptats vàlidament per l'Assemblea General i altres òrgans competents.

Article 4t Principis informadors

Són principis informadors de la FCP el de representació democràtica dels seus membres i el de descentralització de funcions i activitats, segons la divisió territorial prevista a l'ordenament jurídic català, i l'actuació d'acord amb els principis de coordinació, eficàcia i col·laboració.

El català, com a llengua pròpia i oficial de Catalunya, ho és també de la FCP, com també, ho és el castellà, llengua oficial a tot l’Estat espanyol.

En el redactat d’aquets Estatuts, tots els termes referents a persones físiques s’aplicaran, indistintament, al gènere masculí i femení.

Capítol 2. Modalitat, disciplines i especialitats esportives


Article 5è Modalitat i disciplines esportives

La FCP assumeix i té per objecte l’esport o modalitat esportiva de PETANCA, que s’estructura en una única disciplina esportiva que és la pròpia PETANCA.

L'activitat esportiva i de competició basada en "les botxes", sense ésser pròpiament una disciplina o especialitat es reconeguda i tutelada per la Federació Catalana de Petanca

Per a la incorporació de disciplines esportives i també per la incorporació de noves especialitats esportives s’haurà de modificar aquest article per acord de l’Assemblea General, segons el previst a l’article 8, paràgraf 1, apartat g), en relació a l’article 59, apartats j) i o), tenint en compte que la incorporació de noves disciplines esportives haurà de ser ratificada posteriorment per l’Administració esportiva de la Generalitat.

Capítol 3. Domicili i àmbit d’actuació

Article 6è Domicili

El domicili social de la FCP serà a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 23, 3r.-D, CP 08018, i pot ser modificat per acord de l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, fet que ha de ser comunicat al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Per a l'obertura d'oficines de gestió o administració a l’efecte de facilitar l’activitat federativa en el territori només es requerirà l'acord de la Junta Directiva i la posterior notificació a la propera Assemblea General que es celebri.

Article 7è
L’àmbit bàsic d’actuació de la FCPs’estén al territori de Catalunya, sense perjudici d’aquelles activitats esportives que pugui realitzar fora d’aquest àmbit, incloent l’activitat esportiva internacional mitjançant les seleccions esportives catalanes del seu esport, d´acord amb la normativa vigent.

FUNCIONS

Article 8è Funcions. Convenis de col·laboració i cooperació i contractes programa

Correspon a la FCP, en desenvolupament de l’objectiu previst a l’article 1, la realització de les funcions següents:

a)      La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de les activitats pròpies de la seva modalitat esportiva i de les disciplines esportives derivades, d’acord amb els Reglaments esportius aprovats per la Federació, a Catalunya.

b)      L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions esportives oficials de Catalunya.

c)      La prevenció, control i repressió del dopatge en l’esport.

d)      La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport.

e)      La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport.

f)       L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configuren l’ens federatiu.

g)      La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la Federació.

h)      La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’Estat espanyol com internacionalment.

i)       L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de la modalitat i disciplines corresponents, així com la preparació necessària.

j)       L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, de l’esport d’èlit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.

k)      La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar i universitari.

l)       Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors, professors, àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals, si és dóna el supòsit.

m)     Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o competicions d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment.

n)      Expedir llicències d’activitat física per poder dur a terme la pràctica de l’activitat física o esportiva organitzades fora de l’àmbit de la competició federada i escolar i per a participar en qualsevol activitat física i esportiva organitzada.

o)      El control, en primera instància, dels processos electorals que es realitzin en el si de la Federació.

p)      L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.

q)      Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.

r)       Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la pràctica esportiva.

s)      En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de la modalitat, disciplines  o especialitats esportives previstes.

La FCP podrà realitzar aquestes funcions en col·laboració amb l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. A aquest efecte, es podrà subscriure convenis de col·laboració amb l’objectiu de determinar els objectius, programes esportius, pressupostos i altres. Aquests convenis tenen naturalesa jurídic-administrativa.

La FCP també podrà subscriure contractes-programa amb l’Administració esportiva que han d’incloure, com a mínim, les seves previsions de finançament, els objectius concrets o quantificables que s’han d’assolir, i els mecanismes d’avaluació i auditoria d’aquests objectius.

La FCP podrà concertar convenis de col·laboració o cooperació amb les entitats esportives públiques o privades radicades dins o fora de Catalunya per al desenvolupament d’activitats i competicions esportives comuns. D’una manera especial, es podrà promoure fórmules de col·laboració amb les entitats d’altres territoris o comunitats catalanes que fomenten la pràctica i el desenvolupament dels esports propis i tradicionals de Catalunya.

 

 
right
right
right