Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
divendres, 01 de maig de 2009 10:53
CONCEPTE I RÈGIM JURÍDIC

Article 1r
La Federació Catalana de Petanca, és una entitat privada d'utilitat pública i d'interès cívic i social que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per al compliment dels seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu, i que està constituïda per associacions, clubs, agrupacions esportives, i també per esportistes, àrbitres i tècnics.

.


Article 2n
La Federació Catalana de Petanca té com a finalitat bàsica la d'ordenar, impulsar i dirigir tota l'activitat esportiva de la Petanca a Catalunya, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb aquests Estatuts.

Article 3r
La Federació Catalana de Petanca es regeix pel que es disposa a la Llei 8/1988, de 7 d'abril, de l'Esport de Catalunya, pel Decret 70/1994, de 22 de març, que regula les Federacions Esportives Catalanes i les normes que el desenvolupen, per aquests Estatuts, pels reglaments específics i pels acords adoptats vàlidament per l'Assemblea General i altres òrgans competents.

Article 4t
La Federació Catalana de Petanca, a l'efecte de la seva participació en les activitats esportives de caràcter oficial d'àmbit estatal, forma part de la Federació Espanyola de Petanca com a representant únic i exclusiu d'aquesta entitat a Catalunya. Les normes i reglaments de la Federació Espanyola de Petanca només són d'aplicació a la Federació Catalana de Petanca i, si escau, als seus clubs i entitats afiliades, en matèria competitiva i disciplinària, quan actuïn en competicions oficials d'àmbit estatal.

Article 5è
Són principis informadors de la Federació Catalana de Petanca el de representació democràtica dels seus membres i el de descentralització de funcions i activitats, segons la divisió territorial prevista a l'ordenament jurídic català, i l'actuació d'acord amb els principis de coordinació, eficàcia i col·laboració. El català, com llengua pròpia de Catalunya ho serà també de la Federació Catalana de Petanca.

MODALITATS I DISCIPLINES ESPORTIVES

Article 6è
La Federació Catalana de Petanca és una Federació amb una única disciplina esportiva que es la pròpia PETANCA. L'activitat esportiva i de competició basada en "les bochas" , sense ésser pròpiament una disciplina o especialitat es reconeguda i tutelada per la Federació catalana de Petanca. Per reconèixer una nova modalitat esportiva o una disciplina esportiva, serà necessari l'acord favorable de l'Assemblea General de la Federació Catalana de Petanca; aquest acord ha de ser ratificat per la Secretaria General de l'Esport.

DOMICILI

Article 7è
El domicili social de la Federació Catalana de Petanca és a Barcelona, Rambla Guipuscoa, 23-25, 3a. planta, codi postal 08018, i pot ser modificat per l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, fet que ha de ser comunicat al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Per a l'obertura d'oficines de gestió i/o administració, tan sols es requerirà l'acord de la Junta Directiva, i la ratificació del mateix a la propera Assemblea que se celebri.

FUNCIONS

Article 8è
La Federació Catalana de Petanca, a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de l'esport de la petanca a Catalunya, exerceix, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport, les funcions següents:
1 Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de l'esport de la Petanca.
2 Qualificar les competicions esportives oficials de Catalunya.
3 Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional o entre autonomies que es disputin a Catalunya.
4 Encarregar-se de la formació específica dels tècnics de la Petanca d'acord amb l'Escola Catalana de la Secretaria General de l'Esport.
5 Preveure, controlar i sancionar l'ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i els mètodes no admesos en l'esport, en col·laboració amb els òrgans competents de la Generalitat.
6 Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes les persones físiques i jurídiques que configuren l'ens federatiu.
7 Sotmetre a tràmit de la Generalitat de Catalunya la incorporació d'una disciplina o especialitat esportiva dins de la Federació.
8 Promoure el foment i l'organització de competicions i altres activitats esportives entre les comunitats autònomes o amb països, regions o nacionalitats de l'àmbit internacional, i encarregar-se de la selecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de Petanca, i també de la preparació necessària, d'acord amb el que estableixen els articles 25.1 i 25.2 de la Llei 8/1988 de l'Esport de Catalunya i aquests Estatuts.
9 Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport, l'esport d'èlit i d'alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.
10 Actuar en col·laboració i coordinació plenes amb la Federació Espanyola de Petanca i, si s'escau, amb els òrgans esportius de l'administració esportiva de l'Estat en l'organització o tutela de les competicions i activitats oficials d'àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya.
11 Crear escoles dins de la Federació per a la formació de tècnics, entrenadors, àrbitres i altres, comitès tècnics que els agrupin i també òrgans específics per als clubs que participin en competicions federades amb esportistes professionals.
12 Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials dins de l'àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions d'àmbit estatal quan es compleixin els requisits establerts legalment.
13 Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normes tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal·lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin aspectes de les competicions federades.
14 Editar, si s'escau, per si mateixa o bé per delegació, de qualsevol tipus de revista, butlletí o altra documentació on s'informarà prioritàriament de les activitats dels membres de la Federació.
15 En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de l'esport de la Petanca.

LLICÈNCIES

Article 9è
Tots els esportistes, tècnics i àrbitres han de tenir la llicència federativa expedida per la Federació Catalana de Petanca per participar en competicions de caràcter federat.

Article 10è
Les llicències han de tenir els conceptes econòmics mínims següents:
a) assegurança obligatòria
b) quota corresponent a la Federació Catalana de Petanca

Article 11è
La llicència habilita el seu titular per participar en activitats o competicions esportives d'àmbit autonòmic, interautonòmic, estatal, i internacional d'acord amb les normes existents sobre habilitació d'aquestes. En aquest sentit les llicències hauran d'incorporar la quota corresponent a la Federació Espanyola de Petanca Aquesta llicència serà única, i incorporarà en el seu text l'anotació de l'habilitació per part de la Federació Espanyola de Petanca. La Federació Catalana de Petanca com a inscrita en la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, i tenint aquest última autonomia en matèria d'Esports, està plenament legitimada per celebrar i participar amb competicions de caire internacional, d'acord amb la legislació vigent.

Article 12è
Els tècnics, entrenadors i àrbitres que vulguin desenvolupar les seves funcions de caràcter federatiu en les instal·lacions esportives depenents de clubs o altres associacions afiliades o adherides a la Federació Catalana de Petanca han de tenir la llicència federativa.

Article 13è
La Federació Catalana de Petanca, per poder expedir les llicències o per poder autoritzar la participació en competicions esportives oficials de Catalunya, pot exigir com a requisit previ i imprescindible que l'esportista se sotmeti a un reconeixement mèdic d'aptitud per a la pràctica de la modalitat o disciplina esportiva corresponent. Tots els esportistes amb llicència per participar en competicions esportives oficials de Catalunya estan obligats a sotmetre's als controls antidopatge establerts durant les competicions o, segons aquestes, a petició de la Federació Catalana de Petanca. Es poden establir reglamentàriament la forma i els mecanismes que facin efectius els articles precedents.

MEMBRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA

Article 14è
D'acord amb la legislació vigent, els membres de la Federació Catalana de Petanca poden ser membres afiliats o membres adherits, seguint les pautes següents:
A) MEMBRES AFILIATS: Son membres afiliats aquells clubs i associacions esportives que hagin complert les condicions de tot ordre establertes en aquests Estatuts, haver estat admeses per la Junta Directiva, tenir per objecte la pràctica, promoció o difusió de l'esport de la petanca, com a mínim, i estar inscrit en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
B) MEMBRES ADHERITS: Seran membres adherits aquells clubs o associacions esportives que, havent sol·licitat la seva afiliació a la Federació Catalana de Petanca, estiguin en tràmit d'inscripció en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat o pendents de complir els requisits exigits al paràgraf anterior per ser considerats membres de ple dret de l'ens federatiu. Aquests hauran de figurar inscrits administrativament o complir els requisits federatius en el termini d'un any , en el cas contrari perdran la seva qualitat d'adherits. Si assoleixen la condició d'afiliats dins del termini fixat, el temps durant el qual hagin tingut la condició d'adherits comptarà a l'efecte d'antiguitat per poder ser considerats membres de l'Assemblea General.
També es consideraran membres adherits les seccions esportives de les entitats de caràcter no esportiu legalment constituïdes que hagin sol·licitat l'adhesió i hagin estat admeses per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Petanca sempre i quan estiguin adscrites al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat.

Article 15è
Per a l'afiliació a la Federació Catalana de Petanca, l'entitat que la demani ha d'emplenar una sol·licitud, que ha d'anar acompanyada d'una còpia dels estatuts de l'entitat, l'acta de constitució, els membres que componen la Junta Directiva o Gestora, amb les seves dades personals, i un document acreditatiu de la inscripció o, si s'escau, que s'ha demanat la inscripció al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, serà indispensable per a l'acceptació com a membre afiliat i adherit en la Federació Catalana de Petanca els següents requisits:
- 1 pista reglamentària com a mínim
- haver sol·licitat i tramitat 40 llicències com a mínim Per a l'adhesió a la Federació Catalana de Petanca de les seccions esportives considerades a l'article anterior, l'entitat interessada ha de presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació requerida pel Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
En un termini màxim de quatre mesos, la Federació Catalana de Petanca notificarà a l'entitat sol·licitant la resolució relativa a la inscripció o adhesió. En cas afirmatiu, el dia a partir del qual es considerarà inscrit un club o entitat esportiva és el de la presentació de la sol·licitud.

Article 16è
La pèrdua de condició de membre afiliat o adherit a la Federació Catalana de Petanca es produirà en els casos següents:
a) Per voluntat pròpia, comunicada per escrit.
b) Per l'extinció o la dissolució del club, l'agrupació esportiva o la secció.
c) Per la revocació del seu reconeixement per part de l'autoritat competent.
d) Per resolució judicial.
e) Per la no participació en competicions incloses en el Calendari Oficial de la Federació, com a mínim en el període de dos anys consecutius.
f) Per falta de pagament de les llicències o de les quotes a la Federació prèvia la incoació del corresponent expedient disciplinari per l'òrgan jurisdiccional federatiu competent.
g) Per qualsevol altra causa prevista a l'ordenament jurídic vigent.

DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES FEDERATS

 

Article 17è
Drets dels membres afiliats:
1) Participar amb veu i vot en les Assemblees Generals d'acord amb el que disposen aquests Estatuts.
2) Poder participar en les competicions oficials d'àmbit autonòmic organitzades per la Federació Catalana de Petanca i en les competicions oficials d'àmbit estatal i internacional, sempre que sigui procedent d'acord amb les reglamentacions i disposicions legals vigents.
3) Poder sol·licitar l'organització de campionats i competicions de Petanca i el reconeixement oficial de la Federació Catalana de Petanca.
4) Beneficiar-se de les prestacions o serveis de què la Federació acordi proveir els seus membres.
5) Contribuir als fins específics de la Federació Catalana de Petanca.
6) Exigir que l'actuació de la Federació Catalana de Petanca s'ajusti al que disposen aquests Estatuts i la normativa legal vigent.
7) Separar-se lliurement de la Federació.
8) Conèixer les activitats de la Federació i examinar la documentació.
9) Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena que la Federació Catalana de Petanca pugui organitzar. Els membres adherits tenen els mateixos drets, però no tenen dret a vot en les Assembles.

Article 18è
Són obligacions dels membres afiliats i adherits a la Federació Catalana de Petanca:
1) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació Catalana de Petanca mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament els òrgans de govern i d'administració de la Federació en l'àmbit de les seves competències.
2) Complir amb els Estatuts, els Reglaments federatius i els acords dels òrgans de representació i govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències.
3) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan sigui procedent.
4) Exigir la presentació de la llicència en vigor a Catalunya a tota persona que vulgui utilitzar esportivament les instal·lacions que depenguin d'ells per participar en competicions d'àmbit federatiu.
5) Comunicar o notificar a la Federació i als òrgans d'administració esportiva de la Generalitat de Catalunya tots aquells actes o dades que preveu la Llei de Catalunya de l'Esport, o que s'estableixen reglamentàriament, i, en tot cas, els següents:
1. canvis del domicili social
2. modificacions o renovacions de la Junta Directiva o del responsable de la secció
3. modificacions o revisions dels Estatuts o Reglaments

 
right
right
right