Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
Les boles
dilluns, 27 de abril de 2009 11:43

ARTICLE 15è. Llançament de la primera bola i següents

La primera bola d'una jugada haurà de ser llançada per un jugador de l'equip que ha guanyat el sorteig o la jugada precedent anterior. Tot seguit es a l’equip que no tingui el punt a qui li toca jugar.

El jugador no es podrà ajudar amb cap objecte, ni traçar cap línia sobre el sòl per assenyalar la zona de bombament de la bola. Quan jugui l'última bola, està prohibit que disposi d'una bola addicional en l'altra mà. Les boles han de ser jugades d’una amb una.

Un cop llançada una bola, cap bola es podrà tornar a jugar. No obstant, les boles aturades, o desviades involuntàriament en la seva trajectòria entre la circumferència de llançament i el bolig, per una bola o bolig procedent d’un altre joc, per un animal, per qualsevol objecto móvil (pilota, etc.) i en el cas previst en l’article 8è-2n paràgraf, hauran de ser rellançades.

Està prohibit mullar les boles i el bolig. Abans de llançar la bola, el jugador haurà de retirar d’aquesta totes les restes de fang o de qualsevol cosa adherida a la mateixa, si no vol incorre en les sancions previstes en l’article 34.

Si la primera bola jugada passés a un terreny prohibit, li correspondrà jugar a l'equip contrari i així alternativament fins que quedi una bola en terreny autoritzat.

Si no quedés cap bola en el terreny autoritzat a causa d'un tir o un recolzament, s'aplicaran les disposicions de l'article 28è relatives al punt nul.

ARTICLE 16è. Actitud dels jugadors i dels espectadors durant la partida

Durant el temps reglamentari que disposa un jugador per llançar la bola, els espectadors i els jugadors hauran de guardar el màxim silenci possible.

Els adversaris, no han de caminar ni gesticular ni fer res que pugui molestar el jugador. Només els seus companys, poden col·locar-se entre el bolig i la circumferència de llançament.

Els adversaris hauran de col·locar-se al costat del bolig o per darrere del jugador i a una distància de dos metres com a mínim d'un o altre i en un costat.

Els jugadors que no respectin aquestes normes podran ser expulsats de la competició si després d'haver estat amonestats per l'àrbitre, persisteixen en aquesta actitud.

ARTICLE 17è. Llançament de boles i boles que sortin de la pista

Ningú podrà a títol de prova, llançar una bola al terreny de joc. Els jugadors que no respectin aquesta norma poden ser sancionats segons es disposa al capítol “Disciplina” de l’article 34.

Durant la jugada, les boles que surtin de les pistes assenyalades són vàlides (excepte en els casos previstos en l'article 18è).

ARTICLE 18è. Boles nules

Qualsevol bola és considerada nul·la en el moment que entra en el terreny prohibit. Una bola a cavall sobre el límit del terreny autoritzat és vàlida. És nul·la, quan hagi sobrepassat totalment el límit del terreny autoritzat o la línia de circumval·lació, això vol dir que es troba més enllà de l'aplom d'aquest límit. Igualment és nul.la quan en terreny marcat, la bola travessa totalment més d’una pista lateral contigua a la utilitzada o surt pel fons de la pista.

A les partides a temps que es desenvolupin en una sola pista, una bola és nul.la en les mateixes condicions tan aviat sorti totalment de la pista en la que jugui.

Si la bola retorna després al terreny de joc, ja sigui a causa del pendent del terreny, o sigui tornada per un objecte mòbil o immòbil, serà immediatament retirada del joc i tot allò que hagués pogut desplaçar després de passar al terreny autoritzat, haurà de tornar a ser col·locat al seu lloc.
Qualsevol bola nul·la, ha de ser immediatament retirada del terreny de joc. D'una altra forma, serà considerada vàlida des del moment en què es jugui una altra bola per l’equip contrari.

ARTICLE 19è. Bola aturada


Qualsevol bola jugada, aturada o desviada per un espectador o per l'àrbitre conservarà la seva posició en el punt d'immobilització.
Qualsevol bola jugada, aturada o desviada per un jugador de l'equip al qual pertany, serà nul·la.
Qualsevol bola jugada al punt, aturada o desviada involuntariament per un adversari, podrà a elecció del jugador, ser rellançada o deixar-la al seu punt d'immobilització.
Quan una bola tirada o colpejada sigui aturada involuntariament per un jugador, el seu adversari podrà:
a) Deixar-la al lloc d'immobilització.
b) Col·locar-la en la prolongació de la línia que aniria des del lloc on es trobava al lloc on s’hagi aturat, sempre que sigui en el terreny autoritzat i a condició que hagués estat marcada.
El jugador que voluntàriament aturi una bola en moviment serà immediatament descalificat de la partida en joc igual que el seu equip.

ARTICLE 20è. Temps autoritzat per jugar una bola

Un cop llançat el bolig, tot jugador disposarà d'un minut per llançar la bola. Aquest lapse de temps començarà a comptar-se des del moment que s'atura el bolig, la bola jugada anteriorment o un cop finalitzada la mesura si aquesta hagués estat necessària.

Aquestes mateixes normes regeixen pel llançament del bolig, es a dir 1 minut pels tres llançaments.
El jugador que no respecti aquest lapse de temps, incorrerà en les penalitzacions previstes en el capítol “Disciplina” de l’article 34.

ARTICLE 21è. Boles desplaçades

Si una bola aturada es desplacés com a conseqüència del vent o de la inclinació del terreny, per exemple, serà col·locada novament al seu lloc original. Igualment succeirà si la bola es desplaça accidentalment per un jugador, l'àrbitre, un espectador, un animal o qualsevol objecte mòbil.

Per a evitar tota discussió, els jugadors han de marcar la posició de les boles. No s'admetrà cap reclamació com a conseqüència de les boles o boligs no marcats, i l'àrbitre només haurà de resoldre en funció de l'emplaçament de les boles i del bolig sobre el terreny.

No obstant,  la bola desplaçada per altre de la mateixa partida, és vàlida.

 ARTICLE 22è. Jugador que juga una bola diferent a la seva

El jugador que jugués una bola diferent a la seva serà amonestat, la bola jugada serà vàlida però haurà de ser immediatament substituïda després d’una eventual mesura.
En cas de reincidència en el transcurs d'una partida, la bola serà anul·lada i tot el que hagués desplaçat, serà retornat al seu lloc original.

 ARTICLE 23è. Bola jugada contrariament a les normes

Qualsevol bola jugada contrariament a les normes serà nul·la, i tot el que hagués desplaçat en la seva trajectòria, haurà de ser retornat al seu lloc original, si estigués marcat.
Tanmateix, el contrari té dret a fer aplicar la regla de l'avantatge i declara que és vàlida. En aquest cas, la bola jugada al punt o al llançament es vàlida i tot el que hagués desplaçat, romandrà a la seva nova posició.

 Tornar a l'index 

.
 
right
right
right