Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL XIII. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
dimarts, 12 de gener de 2021 10:29

TÍTOL XIII. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

 

Article 126. Causes de dissolució

 

La FCP es dissoldrà per les causes següents:

 

a)         Per la revocació del reconeixement oficial de la FCP, tret del supòsit que es transformi en una associació de règim general.

b)        Per la paralització dels òrgans federatius de manera que el seu funcionament esdevingui impossible.

c)         Per la seva fusió amb una altra federació esportiva catalana.

d)        Per la seva integració en una altra federació esportiva catalana.

e)        Per l’acord de l’assemblea general, convocada a aquest efecte, adoptat per una majoria de 2/3 dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels membres amb dret a vot de l’assemblea.

f)          Per resolució judicial.

g)         Per qualsevol altra causa prevista en l’ordenament jurídic vigent.

 

 

Article 127. Procediment per acordar la dissolució i liquidació

 

Per acord de la Junta Directiva, a instancia del President, es convocarà l’Assemblea General perquè aquesta adopti el corresponent acord de dissolució en el termini de 2 mesos des que tingui coneixement de l’existència de la causa determinant de la dissolució.

 

Les persones federades i la mateixa Administració esportiva també poden requerir al President perquè insti a la Junta Directiva a l’efecte que aquesta convoqui l’Assemblea General si, al seu parer, concorre qualsevol de les causes que recull l’article anterior.

 

En el cas que l’Assemblea General no es convoqui o no s’arribi a l’acord, o l’acord sigui contrari a la dissolució, qualsevol federat o la mateixa Administració esportiva poden sol·licitar la dissolució judicial de la Federació.

 

La Junta Directiva està obligada a sol·licitar la dissolució judicial quan l’acord federatiu sigui contrari a la dissolució o no es pugui aconseguir.

 

Han de respondre solidàriament els membres de la Junta Directiva que incompleixin l’obligació de convocar, en el termini de 2 mesos, l’Assemblea General per acordar la dissolució o que no sol·licitin la dissolució judicial en el termini de 2 mesos a comptar des de la data prevista per a la celebració de l’Assemblea General, si no s’ha constituït, o des del dia de celebració de l’Assemblea General, quan l’acord sigui contrari a la dissolució.

 

Article 128. Inici de la liquidació

 

Un cop dissolta la FCP s’obre un període de liquidació, tret dels supòsits de fusió o qualsevol altre supòsit de cessió global de l’actiu i passiu.

 

Article 129. Federació en liquidació

 

La FCP una vegada dissolta ha de conservar la seva personalitat jurídica mentre es trobi en procés de liquidació i durant aquest període ha d’afegir la frase “en liquidació” a la seva denominació.

 

Article 130. Cessament de funcions de la Junta Directiva

 

Des del moment en què la FCP es declari en liquidació cal que cessi en les seves funcions la Junta directiva i que les liquidadores i els liquidadors assumeixin les seves funcions. No obstant això, els membres integrants de la Junta Directiva han de prestar el seu concurs per a la realització efectiva de les operacions de liquidació.

 

Article 131. Nomenament de liquidadors

 

Si els estatuts de les federacions esportives catalanes no han establert normes quant al nomenament de liquidadors, cal designar-los a l’assemblea general.

 

El nombre de liquidadors ha de ser senar.

 

El nomenament i cessament dels liquidadors s’ha d’inscriure en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

 

En cas d’inexistència d’òrgan d’administració de la Federació o d’abandonament de les seves funcions, l’Administració esportiva de la Generalitat, pot procedir al nomenament de liquidadors.

 

Article 132. Funcions dels liquidadors

 

Incumbeix als liquidadors de la federació:

 

a)         Subscriure, juntament amb els membres de la Junta Directiva, el balanç inicial de la FCPen començar les seves funcions.

b)        Dur i custodiar els llibres i correspondència de la federació i vetllar per la integritat del seu patrimoni.

c)         Dur a terme les operacions pendents i les noves que siguin necessàries per a la liquidació de la FCP.

d)        Alienar els béns i drets federatius. Els béns immobles s’han de vendre necessàriament en subhasta pública. Només procedeix la venda directa si ho autoritza la l’Administració esportiva de la Generalitat.

e)        Concertar transaccions i arbitratges quan convingui als interessos federatius.

f)          Pagar els creditors.

g)         Exercir la representació de la FCP.

 

Els liquidadors són responsables davant la FCP, els seus membres i terceres persones o entitats per qualsevol dany que causin per culpa o negligència greu en el desenvolupament dels seus càrrecs.

 

Article 133. Balanç final

 

Un cop finalitzada la liquidació, els liquidadors han de formar el balanç final que s’ha de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea general i s’ha de remetre a l’Administració esportiva de la Generalitat.

 

Article 134. Cessament dels liquidadors

 

La funció dels liquidadors finalitza per:

 

a)         La realització de la liquidació.

b)        La revocació dels poders que atorga l’Assemblea general.

c)         La revocació dels poders o inhabilitació per part de l’Administració esportiva de la Generalitat.

d)        Decisió judicial.

 

Article 135. Insolvència de la Federació en liquidació

 

En cas d’insolvència de la FCP, els liquidadors han de sol·licitar immediatament la declaració del concurs procedent.

 

Article 136. Aplicació del patrimoni

 

En cas de dissolució de la FCP, el patrimoni net resultant de la liquidació l’ha d’aplicar l’Administració esportiva de la Generalitat, de forma preferent, per al foment i la pràctica de la corresponent modalitat esportiva.

 

 


 

 
right
right
right