Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
Disciplina
dimarts, 15 de desembre de 2009 18:08

ARTICLE 31è. Penalitzacions per absència d’equips o jugadors

Els jugadors han d'estar presents davant la taula de control, tant en el moment del sorteig com a la proclamació dels resultats d'aquest sorteig. Si un quart d'hora després de la proclamació dels resultats del sorteig un dels equips no hagués comparegut, haurà de ser penalitzat amb un punt, que s'acreditarà al compte de l'equip contrari. Aquest plaç serà de cinc minuts a les partides a temps limitat.
Passat aquest lapse de temps, la penalització es produirà a raó d'un punt cada cinc minuts de retard addicional.
Les mateixes penalitzacions seran aplicables durant el transcurs de la competició després de cada sorteig que es produís i en recomençar la partida després de ser interrompuda per un motiu qualsevol.
Passada una hora des de la proclamació dels resultats del sorteig, l'equip no presentat serà eliminat de la competición per incompareixença.
L'equip incomplet, en el moment d'iniciar-se la partida tindrà la facultat de començar sense esperar el jugador absent, si bé no disposarà de les seves boles. Cap jugador podrà absentar-se de la partida ni abandonar el terreny de joc sense l’autorització de l’àrbitre.

En les partides a temps limitat, el jugador que vulgui absentar-se haurà obligatòriament d'haver jugat les seves boles en la mà de joc. Si ho fes sense aquesta autorització, s’aplicaran les disposicions d’aquest article i del següent.

   

ARTICLE 32è. Presentació dels jugadors absents

Si després del començament d'una jugada es presentés un jugador, no podrà participar ja en aquesta jugada, i només serà admès a partir de la següent.
El jugador que es presentés després de complir-se una hora des del començament de la partida, no podrà ser-hi admès.
Si el seu o els seus companys d'equip guanyessin la partida, el jugador retardat podria participar en la següent, si l'equip es troba inscrit nominalment.
Si la competició es desenvolupa per grups, podria participar en la segona partida, qualsevol que sigui el resultat de la primera.
Una jugada es considera iniciada, en el moment en què el bolig es col·loca sobre el terreny de joc de forma reglamentària.

 

ARTICLE 33è. Substitució d’un jugador

La substitució d'un jugador en dobletes, o d'un o dos jugadors en tripletes, serà admesa mentre la competició no hagi començat (avisat per xiulet, etc.), a condició que els jugadors suplents no hagin estat inscrits en la competición com titulars en altre equip.

 

ARTICLE 34è. Sancions

Els jugadors que no respectin les normes de joc (reglament) incorreran en les següents sancions:
1.- Amonestació
2.- Anul.lació de la bola jugada o a jugar
3.- Anul.lació de la bola jugada o a jugar i de la següent
4.- Expulsió del jugador culpable de la partida
5.- Desqualificació de l’equip culpable
6.- Desqualificació dels dos equips en cas de connivència.

 

 ARTICLE 35è. Inclemències

En cas de pluja, s'acabarà la jugada ja iniciada, excepte decisió contraria de l'àrbitre, que és l'únic, juntament amb el comitè de competició, facultat per decidir la interrupció o anul·lació per força major.

ARTICLE 36è. Nova fase del joc

Si després de l'anunci del començament d'una nova fase de la competició (2a ronda, 3a ronda, etc.) alguna partida no hagués finalitzat, l'àrbitre podrà prendre totes les decisions o disposicions que jutgi necessàries per a la bona marxa de la competició.

ARTICLE 37è. Manca d’esportivitat

Els equips que disputaran les partides finals, o qualsevol altra partida, fent prova de manca d'esportivitat o de respecte cap al públic, dirigents o àrbitres, seran exclosos de la competició. Aquesta expulsió pot comportar la no homologació dels resultats eventualment obtinguts, així com l'aplicació de les sancions previstes en el següent article 38è.

 

ARTICLE 38è. Incorreccions

El jugador culpable d'incorreccions i amb major raó el que fos culpable de violència verbal o física cap a un dirigent, un àrbitre, un altre jugador o un espectador, incorrerà en una o vàries de les sancions següents, segons la gravetat de la falta comesa:
1) Exclusió de la competició.
2) Retirada de la llicència.
3) Confiscació o restitució d'indemnitzacions i premis.

 

La sanció aplicada a un jugador, pot ser estesa als seus companys d'equip.

La sanció 1 serà aplicada per l’àrbitre.

La sanció 2 serà aplicada pel comitè de competició.

La sanció 3 serà aplicada pel Comitè d'Organització, qui en 48 hores remetrà el seu informe a l'organisme federatiu, fent constar les indemnitzacions y recompenses retingudes, perquè decideixi sobre el seu destí.

En tot cas, el Comitè Nacional de Competició decidirà en darrera instància.

Un comportament correcte s’exigirà a cada jugador. El jugador que no compleixi aquesta prescripció, serà exclós de la competició després de ser advertit per l’àrbitre.

 

ARTICLE 39è. Obligacions dels Àrbitres

Els àrbitres designats per la Federació Nacional o Territorial per dirigir les competicions, estan encarregats de vigilar l'estricta aplicació d'aquest Reglament de joc, tant des del punt de vista tècnic com moral. Estan autoritzats per expulsar de la competició a tot jugador o equip que refusi acceptar la seva decisió.
Els espectadors, titulars de llicències o sancionats que pel seu comportament causin incidents sobre el terreny de joc, seran subjectes d'informe de l'àrbitre a l’organisme federatiu, qui citarà al o als inculpats davant el Comitè de Competició, per a què aquest darrer decideixi sobre les sancions que tinguin lloc.

 

ARTICLE 40è. Composició i decisions del Comitè de Competició

Qualsevol cas no previst en el present Reglament, serà sotmès a l'àrbitre que podrà recórrer al Comitè Organitzador. El Comitè es compondrà de tres membres com a mínim i cinc com a màxim. Les decisions que el Comitè prengui en aplicació del present paràgraf seran inapel·lables. El president, tindrà vot de qualitat en cas d'empat entre els membres.

Nota: El present Reglament va ser aprovat pel COngrès Internacinal de la F.I.P.J.P. en IZMIR (Turquia) el 7 d'octubre de 2010

Madrid, Gener de 2011 

 Tornar a l'index 

.
 
right
right
right