Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL V. RÈGIM ORGÀNIC
divendres, 01 de maig de 2009 11:39

TÍTOL V. RÈGIM ORGÀNIC

CAPÍTOL 1. Òrgans de Govern, Complementaris i Col·laboradors

 

Article 51. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la Federació Catalana de Petanca són:

a)      L’Assemblea General

b)      La Junta Directiva.

 

Article 52. Òrgans complementaris dels òrgans de govern

Els òrgans complementaris dels òrgans de govern de la FCP són:

a)      El Comissió Permanent.

b)      La Gerència.

Article 53. Òrgans col·laboradors: tècnics i consultius

Els òrgans col·laboradors de la FCP són:

a)      Escola de Formació de Tècnics i d’Àrbitres i Jutges

b)      Col·legi Català d’Àrbitres de Petanca

c)      Col·legi de Tècnics i Entrenadors

 

CAPÍTOL 2. Assemblea General

 

Article 54. Concepte i composició

1.      L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern de la FCP.

2.      La composició de l’Assemblea General serà la següent:

a)      El president de la Federació.

b)      Les entitats esportives (associacions o clubs esportius, associacions esportives escolars, i agrupacions esportives)previstes a l’article 1, paràgraf 2,sempre que constin inscrites al Registre d'entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.

       La representació d’aquestes entitats esportives recau en el president, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la representació d’aquest, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que constin inscrits en el Registre d’entitats esportives com a membres de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits els hi permetin actuar en representació de l’entitat. En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació d’aquesta.

c)      Les entitats privades no esportives sense afany de lucre previstes a l’article 1, paràgraf 2, sempre que tinguin adscrita la seva secció esportiva al Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.

       La representació d’aquestes entitats privades no esportives, recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el Registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre d'entitats esportives. En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació d’aquesta.

d)      Les persones representants dels estaments en que estan agrupades les persones físiques membres afiliats de la Federació (esportistes, tècnics, i jutges/àrbitres) en la proporció següent: un membre per estament i disciplina esportiva prevista a l’article 5.

 

Article 55. Drets de veu i vot

Tots els membres de l’assemblea tenen veu i un vot.

A l’efecte d’exercir el seu dret a vot els membres assemblearis, llevat del president de la Federació, han d’haver participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la Federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria de l’Assemblea.

El vot dels membres de l’assemblea general és indelegable.

Article 56. Dret de veu

Els membres assemblearis que, d’acord amb el previst a l’article anterior d’aquests Estatuts, no puguin exercir el seu dret a vot a l’Assemblea gaudiran del dret de veu.

Els membres de la Junta Directiva, llevat del president, que no siguin representants d’un membre de l’Assemblea General poden assistir-hi amb dret a veu però sense vot.

Article 57. Competències

L’assemblea general té, amb caràcter general, les competències següents:

a)      Aprovar l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut.

b)      Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic.

c)      Aprovar el pressupost de l’exercici següent.

d)      Aprovar el pla general d’actuació anual i el calendari esportiu oficial. Les modificacions puntuals del calendari esportiu no necessiten la convocatòria d’una nova assemblea general.

e)      Fixar el preu de les llicències.

f)       Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de la Junta Directiva, el reglament i calendari electoral i escollir els membres de la junta electoral.

g)      Elegir els membres, respectant el principi de paritat, que han de formar part de la Junta directiva i ratificar els nomenaments provisionals a què fa referència l’article 97.

h)      Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea.

i)       Resoldre les propostes que els membres afiliats vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el recolzament del 10% del total d’assembleistes i es presentin per escrit fins a 5 dies abans al dia en que la Junta Directiva acordi la convocatòria de l’Assemblea.

j)       Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Estatuts i Reglaments.

k)      Aprovar el vot de censura.

l)       Establir les quotes de les targetes recreatives o de serveis.

m)     Establir quotes extraordinàries o derrames.

n)      Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners en préstec, el valor dels quals superi el 25% del pressupost anual de l’exercici, segons el previst a l’article 114.

o)      Proposar la incorporació o segregació d’alguna disciplina esportiva.

p)      Aprovar la fusió amb una altra federació.

q)      Dissoldre la federació.

r)       Totes les que necessitin, per la seva gran transcendència, l’aprovació de l’Assemblea general.

Article 58. Classes d’assemblees generals

L’Assemblea General es pot convocar amb caràcter ordinari o extraordinari.

És ordinària l’Assemblea General que s’ha de convocar anualment i de manera preceptiva per conèixer i decidir sobre les matèries que se citen als apartats a), b), c) ,d) i e) de l’article anterior. L’Assemblea General ordinària s’ha de dur a terme necessàriament en els 6 mesos naturals posteriors a la finalització de l’exercici econòmic previst en aquests Estatuts.

Són extraordinàries la resta d’assemblees que es convoquen durant l’exercici.

Article 59. Convocatòria

La convocatòria de les assemblees generals s’ha de dur a terme per acord de la Junta Directiva, per iniciativa del president o a petició dels assembleistes que representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres de l’Assemblea General. En aquest darrer cas, s’ha de convocar en el termini de 15 dies naturals des del dia en què la Junta Directiva rebi la sol·licitud.

2.   Si no es convoca l’Assemblea General, l’Administració esportiva de la Generalitat, prèvia petició de la part interessada, o bé d’ofici, ha de requerir a la Junta Directiva de la Federació que la dugui a terme. En el supòsit que no es procedeixi a la convocatòria en el termini de 15 dies naturals, després que li ho requereixin, faculta l’Administració esportiva per convocar directament els membres de l’Assemblea i a adoptar tots els acords que esdevinguin necessaris. La previsió anterior s’entén amb independència de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar de l’omissió esmentada.

Entre la convocatòria de l’Assemblea General i la seva realització han de transcórrer com a mínim 30 dies naturals i un màxim de 40.

4.   Les convocatòries s’han de realitzar mitjançant un escrit adreçat a cadascun dels membres i s’hi ha d’indicar la data, l’hora i el lloc on es durà a terme l’Assemblea General. També ha d’incloure l’ordre del dia i cal anunciar-ho com a mínim en una publicació diària d’àmbit català i al web de la Federació.

5.   La informació respecte a les matèries que són objecte de l’Assemblea General s’ha de posar a disposició dels membres a la seu de la Federació i de les delegacions territorials, des de la convocatòria de l’Assemblea General.

Article 60. Constitució i adopció d’acords

Les assemblees generals es constitueixen vàlidament en primera convocatòria si concorre la majoria dels seus membres. En segona convocatòria es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’assistents. La convocatòria de les assemblees generals ha de fixar que entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.

Els acords de les assemblees generals s’han d’adoptar per majoria dels vots presents en el moment de la votació, a excepció d’aquells acords en què aquests Estatuts hagin previst una majoria qualificada.

Article 61. Presidència de l’Assemblea

El president, o qui el substitueixi d’acord amb el previst a l’article 68, ha de presidir l’Assemblea General.

El president, o qui el substitueixi, estarà acompanyat per la resta de components de la Junta Directiva de la Federació.

Ha d’actuar com a secretari de l’Assemblea General el que ho sigui de la Junta Directiva o qui el substitueixi, que ha d’estendre l’acta corresponent.

El president, o qui el substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar la paraula, fixar els torns màxims d’intervencions, ordenar les votacions i disposar el que convingui per al bon ordre de la reunió.

Si es produeixen circumstàncies que alteren de manera greu l’ordre o que impossibiliten la realització o continuïtat de l’Assemblea General, el president la pot suspendre. En aquest cas, ha de preveure i comunicar a l’Assemblea General la data de reinici, que tindrà lloc en un termini no superior a 15 dies naturals.

Article 62. Aprovació de l’acta

L’acta la pot aprovar l’Assemblea General al finalitzar la reunió, o bé, es pot aprovar per delegació, mitjançant el sistema d’interventors, que en nombre de 2 hagi designat la pròpia Assemblea General.

Aquests interventors aprovaran l’acta en un en un termini màxim de 30 dies naturals i signaran l’acta juntament amb el president i el secretari.

De l’acta se n’informarà als membres de l’Assemblea una vegada aprovada per un mecanisme o l’altre.

 

CAPÍTOL 3. Junta Directiva

Article 63. Concepte i competències

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, de gestió i d’administració que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la Federació i gestionar el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de l’Assemblea General.

Són competències específiques de la Junta Directiva:

a)      L’admissió, suspensió o pèrdua de la condició de les entitats afiliades.

b)      La convocatòria de les assemblees generals

c)      La presentació a l’Assemblea General ordinària de la documentació que s’ha de sotmetre a aprovació d’aquesta.

d)      La fixació de la política i els objectius de les activitats esportives de la Federació d’acord amb el pla general d’actuació anual aprovat per l’Assemblea

e)      Fixar la quantia de les quotes ordinàries o d’entrada per als afiliats.

 

Article 64. Composició

La Junta Directiva està integrada per 14 membres, 11 dels quals són electes i 3 s’incorporen en la seva condició de delegats territorials.

La junta directiva es composa dels càrrecs següents:

a)      el President, que és el de la Federació

b)      un Vice-president primer

c)      un Secretari

d)      un Tresorer

e)      set Vocals

f)       tres delegats territorials, amb el càrrec que determini el President

Tots els càrrecs són honorífics, però es pot establir una compensació econòmica a favor d’algun dels membres de la Junta directiva, sempre que s’acordi i es quantifiqui expressament a l’Assemblea general. La compensació econòmica, que sempre serà limitada, no es pot satisfer en cap cas amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la Federació. A aquest efecte, la Federació informarà d’aquests acords de l’Assemblea General a l’Administració esportiva de la Generalitat.

La Junta Directiva te un mandat de 4 anys.

Article 65. Funcions del president

El President de la Federació assumeix i té a tots els efectes la representació legal de la FCP i executa els acords adoptats per l’Assemblea General i per la Junta Directiva.

El President, també, presideix i dirigeix les sessions que realitzin els òrgans de govern i decideix, en cas d’empat, amb el seu vot de qualitat.

En particular, el president de la FCPté les facultats que, amb caràcter enunciatiu encara que no limitador, s'indiquen a continuació per tal que les exerceixi en nom i representació de la Federació, sempre que hi hagi l’acord previ, en els casos que estatutàriament estigui previst, de l’Assemblea General, la Junta Directiva o de la Comissió Permanent, segons les seves respectives competències. Aquestes facultats són:

a)      Representar en general la Federació, en judici i fora de judici, davant tota mena de persones i entitats admeses en dret.

b)      Negociar, concertar i solemnitzar tota mena d'operacions i contractes. En particular, comprar, vendre, permutar i, en general, adquirir, per qualsevol títol, i alienar i gravar, per títol onerós, tota mena d'accions, participacions, béns mobles i drets sobre aquests; i també prestar i acceptar garanties personals i reals de tota classe, modificar-les i cancel·lar-les.

c)      Contractar i acomiadar tot tipus de personal, fixar-ne les condicions i representar en la forma més àmplia possible la Federació, en judici i fora de judici, davant tota classe de tribunals, organismes, entitats i autoritats, de qualsevol àmbit geogràfic, amb competència en qüestions laborals o de Seguretat Social, exercint les accions i els drets pertinents en defensa dels interessos de la Federació.

d)      Representar en la forma més àmplia possible la Federació davant tota mena d'organismes i autoritats públiques, tant d'àmbit estatal, autonòmic, provincial, municipal o de qualsevol altre tipus com davant tota mena d'organismes paraestatals per tal de fer tota mena d'actes i contractes que guardin relació directa o indirecta amb les activitats pròpies de la Federació; promoure o interessar-se en expedients administratius de tota mena i seguir-los en tots els seus tràmits i instàncies, i, en particular i de forma merament enunciativa, prendre part en subhastes, concursos i altres expedients encaminats a la contractació d'obres o serveis i fer els actes necessaris per a l'adjudicació i la firma del contracte corresponent, podent-se expressament a aquest efecte constituir, modificar i cancel·lar fiances i dipòsits de tot tipus, fer pagaments i cobraments davant qualsevol organisme, autoritat o servei administratiu i acceptar o impugnar adjudicacions provisionals i definitives.

e)      Concertar amb qualsevol entitat financera o de crèdit -inclòs el Banc d'Espanya- tota mena d'operacions bancàries, inclosos en forma merament enunciativa els contractes de compte corrent, de compte d'estalvi, de dipòsit, d'obertura de crèdit documentaria o no, de préstec, de crèdit tant simple com en compte corrent, de descompte i qualsevol altres contractes de finançament, contractes de fiança i tots els actes i negocis o complementaris per a l'eficàcia plena dels contractes anteriors, i també mobilitzar per mitjans admesos en dret els saldos dels comptes bancaris oberts a nom de la Federació i ingressar-hi fons o valors de la Federació.

f)       Fer declaracions canviàries de tot tipus de lletres de canvi, xecs, pagarés i qualssevol altres títols de valors, intervenint-hi com a lliurador, acceptant, intervenint, endossant o avalats, i també, en general, negociar, descomptar, pagar, cobrar i protestar aquests títols.

g)      Reclamar i cobrar qualsevol quantitats que es deguin a la Federació, siguin quins siguin els títols o el concepte jurídic del deute i la persona, natural o jurídica, obligada al pagament o a la devolució, inclosa l'Administració pública; signar factures, donar i exigir rebuts i cartes de pagament: fer pagaments, retre i exigir la rendició de comptes i constituir i cancel·lar dipòsits de tota mena, fins i tot en la Caixa General de Dipòsits i les seves sucursals.

h)      Exercir i atorgar poders amb facultats tan àmplies com sigui necessari per representar la Federació davant tot tipus de tribunals i jutjats, inclosos el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, i comparèixer i querellar-se davant aquests en tota mena de procediments, judicis, causes, negocis i expedients de qualsevol índole, civils, penals, administratius o laborals, com a demandant, demandat o qualsevol altre concepte, utilitzant els procediments ordinaris i especials disponibles i realitzant-hi tot tipus d'actuacions que convinguin a la Federació, tals com assistir a actes de conciliació, amb avinença o sense, entaular qüestions de competència, demanar la suspensió dels judicis, desistir de la demanda i avenir-se a les pretensions deduïdes per tercers, instar vendes judicials i embargaments, o el seu alçament i cancel·lació, recusar i refusar testimonis o funcionaris, sol·licitar la pràctica de tantes proves com exigeixi el procediment respectiu, absoldre posicions en judicis civils i prestar declaracions en judicis penals, impugnar i aprovar crèdits, subscriure o impugnar convenis judicials o extrajudicials, acceptar l'adjudicació de béns i drets de qualsevol mena, mobles i immobles, interposar i seguir els recursos d’apel·lació, cassació, nul·litat, queixa, responsabilitat, revisió, injustícia notòria, alçada, reposició i altres d'ordinaris o extraordinaris i desistir d'ells i dels procediments quan ho cregui oportú, constituir fiances i dipòsits i retirar-los en el seu moment, fins i tot transigir en els judicis o procediments entaulats, comprometre la Federació en tot tipus d'arbitratge, detenint la representació de la Federació, per intervenir de la forma més àmplia possible en totes les actuacions arbitrals, transigir fora de judici i atorgar poders generals o especials per a plets a advocats i procuradors, amb facultats de substitució.

i)       Retirar de tota mena d'oficines de l'Estat, de les comunitats autònomes, de la província, del municipi, de les entitats i organismes autònoms i de les seves dependències o serveis totes les cartes, certificats, comunicacions, despatxos, liquidacions, paquets, girs postals o telegràfics, plecs i valors declarats o qualsevol altra cosa similar.

j)       Retirar de totes les duanes, del territori nacional o no, qualsevol mena de mercaderies consignades amb destinació a la Federació, sol·licitar la rapidesa en la tramesa, presentar documents i justificants, incloses les declaracions de valor, exercir els actes i practicar les gestions necessàries fins aconseguir l'entrada de les referides mercaderies i, per a tot això, subscriure i signar escrits, resguards, rebuts i, en general, tots els documents que se li exigeixin i calguin, útils o convenients a la Federació.

k)      Retirar de les companyies de ferrocarrils, navilieres i de transport en general els gèneres o efectes tramesos a la Federació i formular a aquest efecte protestes i reclamacions, fer deixaments de compte i abandonament de mercaderies i estendre les actes corresponents.

l)       Signar tants documents públics o privats com calgui per a l'exercici de les facultats precedents.

m)     Obtenir tota mena de concessions, patents, privilegis, marques, signes distintius i drets de propietat industrial i intel·lectual en nom de la Federació.

n)      Contractar i subscriure assegurances contra incendis, accidents laborals i assegurances socials, i també assegurances que cobreixin qualsevol altre risc.

o)      Atorgar totes o part de les facultats i funcions esmentades anteriorment a d'altres persones amb caràcter solidari o mancomunat i revocar, si s'escau, aquests apoderaments.

Article 66. Funcions dels vicepresidents

Els vice-president primer, i si escau els vicepresidents que puguin ser nomenats, per ordre de grau, han d'auxiliar el president en tot el que calgui i han d'exercir, entre altres, les funcions de representació, organitzatives i esportives, d'acord amb les seves instruccions.

Així mateix, han de substituir el president, per ordre de grau, en cas d'absència, vacant o malaltia. En cas d'impossibilitat dels vice-presidents d'ocupar aquest càrrec, el substituirà el membre de la Junta de més edat.

Article 67. Funcions del secretari

El Secretari té les funcions documentals de la Federació i a aquest efecte té assignades les tasques següents:

a)      Estendre i autoritzar amb la signatura del president les actes i els certificats de les juntes de govern i assemblees generals i fer-ne les convocatòries.

b)      Estendre documents propis de la Secretaria.

c)      Portar els llibres de registre de membres afiliats i adherits.

d)      Portar els llibres d'actes de les assemblees generals i de les reunions de la Junta Directiva.

e)      Facilitar als directius i òrgans de la Federació tota la informació que calgui per a la seva feina i responsabilitats.

f)       Fer les estadístiques i preparar la memòria anual de les activitats.

Article 68. Funcions del tresorer

El Tresorer té la funció de realitzar la gestió econòmica de la Federació i a aquest efecte té com a funcions específiques les següents:

a)      Portar i controlar la comptabilitat de la Federació i registrar-la en els llibres de comptabilitat establerts per la legislació vigent.

b)      Proposar cobraments i pagaments.

c)      Reglamentar les despeses, fer la inspecció econòmica de tots els òrgans federatius i proposar les mesures disciplinàries en els casos d'infracció de les normes establertes.

d)      Proposar l'adquisició dels béns necessaris i reglamentar-ne la utilització.

e)      Informar de la situació dels assumptes pendents i proposar les mesures que consideri adequades per resoldre'ls.

f)       Fer el balanç, els comptes i els pressupostos anuals per presentar-los a l'Assemblea General.

g)      Autoritzar els pagaments i tota mena de documents bancaris.

h)      Controlar i disposar que es portin els llibres de comptabilitat necessaris, on han de figurar tots els ingressos i despeses de la Federació Catalana de Petanca amb l'origen d'aquells i la destinació d'aquestes.

i)       Donar compte a la Junta Directiva dels membres afiliats morosos.

j)       Utilitzar la signatura social per a la disposició de fons de forma mancomunada amb el president o el vice-president, si s'escau, encarregat dels assumptes econòmics.

Per tal de poder dur a terme millor aquestes funcions, la Junta Directiva pot nomenar un administratiu, el qual durà a terme les funcions que expressament se li deleguin sota la supervisió del tresorer.

Article 69. Funcions dels vocals

Correspon als vocals desenvolupar les funcions corresponents als òrgans tècnics o col·laboradors als que estiguin adscrits i aquelles que els confiï la Junta Directiva de manera expressa en relació a les disciplines, quan escaigui, i a les especialitats esportives que té assumides la Federació.

Article 70. Convocatòria de les reunions de Junta Directiva

La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del President. S’ha de convocar a l’efecte de la seva realització una reunió per trimestre com a mínim.

Els membres de la Junta Directiva, en nombre d’un terç, també tenen la facultat de poder exigir la convocatòria, que en aquest cas s’ha de convocar en els 5 dies següents a la petició i celebrar en un termini no superior als 15 dies des de la petició.

En cas que no es convoqui dins del termini marcat, pot convocar la reunió el membre de la Junta Directiva de més edat dels sol·licitants.

Article 71. Constitució de la Junta directiva i presa d’acords

Per constituir la Junta Directiva és necessari que hi assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la componen.

Els acords s’han de prendre per majoria simple dels assistents. El vot del President és diriment en cas d’empat.

Els membres de la Junta Directiva poden exigir que en l’acta quedi reflectit el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació succintament.

Article 72. Junta directiva universal

La Junta Directiva s’entén vàlidament constituïda, també i tot i que no hi hagi convocatòria prèvia, si concorren tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.

Article 73. Concepte de persona directiva i estatut del directiu

S’entén com a directiu la persona que formi part de la Junta Directiva de la FCP i de les entitats esportives afiliades. També tindran aquesta consideració, a efectes federatius, les persones que siguin responsables de les seccions esportives d’entitats no esportives membres afiliades.

La mateixa consideració tindran les persones que siguin nomenades Delegats territorials i aquelles que estiguin al front de qualsevol Comitè federatiu.

Queden exclosos d’aquesta qualificació els gerents, secretaris generals, directors generals, directors esportius o tècnics i totes les persones amb responsabilitats de gestió o direcció vinculades a la Federació per una relació laboral, comuna o especial, o d’un altre tipus de naturalesa contractual.

L’estatut del directiu es sotmet al previst al Títol 7 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificat parcialment pel Decret 55/2012, de 29 de maig, com també, en el seu defecte, a la normativa vigent en cada moment.

La Junta Directiva aprovarà un Codi ètic per a directius, d’acord amb la normativa vigent, el qual es farà públic a al web de la Federació.

 

CAPÍTOL 4. Òrgans Complementaris dels Òrgans de Govern

Article 74. Comissió Permanent. Concepte i composició

La Comissió Permanent és un òrgan complementari de la Junta Directiva, l’objectiu del qual és el control ordinari i el seguiment de la gestió federativa, tant econòmica com esportiva, que exercirà les facultats que la Junta Directiva acordi expressament delegar-li a més de les previstes en l’article 75.

La Comissió Permanent està composat pels membres següents:

a)      el president de la Federació Catalana de Petanca

b)      un dels Vice-presidents, a decisió del President

c)      el tresorer

d)      el secretari

Article 75. Funcions del Comissió Permanent.

La Comissió Permanent té, per delegació de la Junta Directiva, les funcions següents:

a)      Estudiar i preparar els assumptes que s’hagin de sotmetre a la consideració de la Junta Directiva, en especial els que són competència d’aquesta d’acord amb l’establert a l’article 63.

b)      Resoldre els assumptes urgents que es plantegin a la Federació i siguin de competència de la Junta Directiva, sens perjudici de la posterior ratificació per part de la Junta Directiva.

c)      Resoldre assumptes ordinaris o de tràmit

d)      Aquelles que expressament li delegui la Junta Directiva per a una qüestió o assumpte concret.

Article 76. Convocatòria, constitució i presa d’acords

La convocatòria de les reunions de la Comissió Permanentés una funció pròpia del President. Per tal de dur a terme el seu objectiu i exercir les seves funcions s’ha de convocar, com a mínim, una reunió mensual.

La Comissió Permanent restarà vàlidament constituït quan hi assisteixi el President, o el membre de Junta Directiva que aquest hagi designat específicament en substitució seva, i 2 membres més.

Els acords de la Comissió Permanent són vàlids sempre que siguin aprovats per la meitat més un dels presents i s'han d'anotar en el llibre d'actes.

En tots els casos, aquests acords han de ser coneguts per la Junta Directiva que podrà revocar-los o ratificar-los.

Article 77. La gerència

La Gerència de la FCP podrà ser l'òrgan de gestió i execució de les tasques de la Federació que li encomani o faculti la Junta Directiva i al seu càrrec hi haurà un gerent.

En particular, podran ser competències del Gerent:

a)      Detenir, per delegació de la Junta Directiva, la direcció de personal de la FCP.

b)      Coordinar l'actuació dels diversos òrgans de la Federació.

c)      Preparar la execució i tramitació de tots els assumptes.

d)      Preparar les reunions dels òrgans de govern i dels òrgans tècnics, poden actuar amb ells amb veu però sense vot.

e)      Rebre i expedir la correspondència de tot tipus, portant un llibre registre d'entrades i sortides.

f)       Redactar la memòria anual de les activitats esportives.

g)      Portar a terme les gestions i preparar els acords amb tot tipus d'empreses, privades o de l'administració, així com en particular per l'obtenció de ajuts, promocions i subvencions privades en benefici en la FCP i de l'esport en general.

h)      Representar a la FCP davant d’autoritats, organismes, Tribunals i particulars en els termes i amb les limitacions que determinin els poders atorgats pel seu president o qui correspongui.

El Gerent serà designat per la Junta Directiva a proposta del President. L'esmentat càrrec serà remunerat segons les disposicions legals laborables que li afectin.

 

 
right
right
right