Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL IV. MEMBRES DE LA FEDERACIÓ
divendres, 01 de maig de 2009 11:38

CAPÍTOL 1. Membres Afiliats

Secció 1. Persones Jurídiques

 

Article 37.  Membres afiliats

Poden ser membres afiliats de la FCP les persones jurídiques que consten a l’article 1, paràgraf 2, sempre que entre les seves finalitats incloguin la pràctica de l’esport del Petanca o de les disciplines i especialitats esportives assumides per la Federació en l’article 5, i que havent sol·licitat la seva afiliació hagin estat admeses per la Junta directiva.

 

Article 38. Condicions per tramitar la sol·licitud d’afiliació

Les entitats que vulguin afiliar-se a la FCP, han de formalitzar el model de sol·licitud que la Federació els hi facilitarà, signat pel president de l’entitat; pagar la quota d’afiliació que estigui establerta; i, acompanyar amb la sol·licitud la documentació següent:

a)      Estatuts de l’entitat, o, Reglament de funcionament de la Secció esportiva, segons correspongui.

b)      Acta de constitució, o, acord de creació de la Secció esportiva, segons correspongui.

c)      Relació dels membres de junta directiva o comissió gestora de l’entitat amb mandat en vigor, o, relació dels responsables de la Secció esportiva amb mandat en vigor, segons correspongui. En ambdós supòsits la relació ha de ser comprensiva del nom i cognoms de les persones, del càrrec que ocupen i de les seves dades personals.

d)      Document acreditatiu de la inscripció o de l’adscripció, segons correspongui, al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

Article 39. Procediment per a resoldre l’admissió de membres afiliats

Presentada la sol·licitud d’afiliació davant la secretaria de la FCP, la Junta Directiva decidirà respecte de l’admissió o no de l’entitat com a afiliada en el termini màxim d’un mes.

La decisió adoptada serà comunicada en un termini no superior als 15 dies hàbils després d’haver-se pres l’acord.

Si l’acord és denegatori la Junta Directiva notificarà, també, en la comunicació abans citada, la forma de devolució de la quota d’afiliació que s’hagi abonat.

Si l’acord és estimatori, el termini mínim d’un any d’afiliació, a efectes de poder formar part de l’Assemblea General, comptarà des del moment de la presentació de la sol·licitud. Des del moment de la presentació de la sol·licitud fins a la data en que es prengui l’acord per part de la Junta Directiva respecte d’aquesta petició, l’entitat no tindrà en cap cas la consideració d’afiliada.

Article 40. Causes de pèrdua de la condició de membre afiliat

La pèrdua de la condició de membre afiliat de les persones jurídiques es produirà per les causes següents:

1.      Per voluntat pròpia, comunicada per escrit signat pel president de l’entitat.

2.      Per l’extinció o dissolució de l’entitat esportiva o de la secció esportiva de l’entitat no       esportiva.

3.      Per la revocació del seu reconeixement legal.

4.      Per Resolució judicial.

5.      Per acord adoptat en matèria disciplinaria esportiva per l’òrgan competent

6.      Per acord adoptat, en matèria disciplinària associativa, per l’òrgan competent.

7.      Per manca de pagament de les quotes a què estigui obligat a fer front, previ requeriment a l’efecte de fer efectiu l’ingrés en un termini no superior a 15 dies hàbils.

8.      Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

 

Secció 2. Persones Físiques

Article 41. Membres afiliats

Poden ser membres afiliats de la FCP les persones físiques que, de forma voluntària, subscriguin la corresponent llicència federativa per a la pràctica, la direcció tècnica o l’arbitratge, segons correspongui, de l’esport del Petanca o de qualsevol disciplina esportiva assumida per la Federació per qualsevol dels col·lectius que consten a l’article 1, paràgraf 2.

Article 42. Esportistes

Els esportistes són les persones físiques que hagin subscrit, previ el tràmit establert en els presents Estatuts, la corresponent llicencia per a la pràctica esportiva de la modalitat, de la disciplina o de les especialitats esportives assumides per la FCP.

La petició de subscripció de la llicència s’haurà de formular a través d’una entitat afiliada a la Federació i l’esportista romandrà vinculat a l’entitat durant la vigència de la llicència.

Article 43. Tècnics

Els tècnics són les persones físiques que, en possessió del títol oficial adient, hagin subscrit, previ el tràmit establert en els presents Estatuts, la corresponent llicencia per a encarregar-se de l’ensenyament, la preparació i la direcció tècnica de la pràctica esportiva de la modalitat, de la disciplina o de les especialitats esportives assumides per la FCP.

La petició de subscripció de la llicència s’haurà de formular a través d’una entitat afiliada a la Federació i el tècnic romandrà vinculat a l’entitat durant la vigència de la llicència.

Article 44. Jutges o àrbitres

Els jutges o àrbitres són les persones físiques que, en possessió del títol adient, hagin subscrit, previ el tràmit establert en els presents Estatuts, la corresponent llicencia vinculada a la FCPper a realitzar el control de les regles de joc, de la prova o de la competició específiques de la modalitat, de la disciplina o de les especialitats esportives assumides per la FCP, com també, per a realitzar el control de la conducta esportiva de cada prova o competició.

Article 45. Condicions per tramitar la sol·licitud de llicència

Presentar una sol·licitud, formalitzada mitjançant el model que la Federació facilitarà, signada per l’interessat o el representant legal d’aquesta persona, si escau, adreçada a la Junta Directiva, mitjançant la qual expressin la seva voluntat de subscriure la corresponent llicència federativa per a la pràctica, la direcció tècnica o l’arbitratge, segons correspongui, de les modalitats, disciplina i especialitats esportives assumides per la Federació, acomplint les previsions establertes al Títol III.

Article 46. Procediment per a resoldre l’admissió de membres afiliats

Presentada la sol·licitud de llicència davant la secretaria de la FCP, la Junta Directiva decidirà respecte del seu lliurament d’acord amb el previst al Títol III i al Reglament de llicències.

Article 47. Causes de pèrdua de la condició de membre afiliat

La pèrdua de la condició de membre afiliat de les persones físiques es produirà per les causes següents:

1.      Per voluntat pròpia del titular de la llicència.

2.      Per expiració del termini pel qual ha estat concedida, sempre que no es renovi dins el termini reglamentàriament establert.

3.      Per acord adoptat en matèria disciplinaria esportiva per l’òrgan competent

4.      Per acord adoptat, en matèria disciplinària associativa, per l’òrgan competent.

5.      Per manca de pagament de les quotes a què estigui obligat a fer front el titular de la llicència, previ requeriment a l’efecte de fer efectiu l’ingrés en un termini no superior a 15 dies hàbils.

6.      Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

 

Secció 3. Drets i Deures

Article 48. Drets de les entitats afiliades

Les entitats afiliades tenen els drets següents:

1.      Participar amb veu i vot a les Assemblees Generals, d’acord amb les normes estatutàries establertes a l’efecte.

2.      Ser electores per als càrrecs de la Junta Directiva, d’acord amb el previst en aquests Estatuts.

3.      Prendre part en les competicions oficials que organitzi la FCP, com també, en les competicions oficials d’àmbit estatal i internacional, sempre que sigui procedent d’acord amb les reglamentacions i disposicions legals vigents.

4.      Poder sol·licitar l’organització de campionats i competicions de Petanca i el reconeixement oficial de la FCP per a les competicions homologades.

5.      Beneficiar-se de les prestacions o serveis que la Federació acordi per als seus membres.

6.      Contribuir als fins específics de la Federació.

7.      Exigir que l’actuació de la FCP s’ajusti al que disposin aquests Estatuts i la normativa legal vigent i examinar la documentació, quan escaigui.

8.      Separar-se lliurement de la Federació.

9.      Conèixer i participar en les activitats que la Federació organitzi en la forma prevista reglamentàriament per a cada activitat.

10.    Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena que la FCP pugui organitzar fora del calendari oficial de competicions.

 

Article 49. Deures de les entitats afiliades

Les entitats afiliades tenen els deures següents:

1.      Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la FCP, mitjançant les aportacions d’entrada, ordinàries o extraordinàries, i derrames, com també, quotes per a prestació de serveis, que acordin vàlidament els òrgans de govern i administració en l'àmbit de les seves competències.

2.      Complir les normes i disposicions d’aquests Estatuts i dels Reglaments federatius i els acords dels òrgans de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves          competències.

3.      Acatar l'autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, ordres o instruccions dels mateixos i el compliment, si s'escau, de les sancions que els siguin imposades.

4.      Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de participació en òrgans directius, consultius, representatius o d'altres, quan correspongui.

5.      Permetre i facilitar l’assistència dels seus esportistes a les convocatòries de preparació que s’efectuïn per a composar les corresponents seleccions catalanes.

6.      Permetre i facilitar l’assistència dels seus esportistes a la convocatòria per a integrar les corresponents seleccions catalanes.

7.      Comunicar a la FCP i també als òrgans de l'Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, les qüestions següents:

a)      Canvis del domicili social.

b)      Modificacions o renovacions de la Junta Directiva de les entitats esportives o del responsable de la secció esportiva.

c)      Modificacions o revisions dels Estatuts de les entitats esportives o del Reglament de la secció esportiva.

8.      Col·laborar amb els òrgans superiors, responent puntualment les comunicacions que rebin i facilitant totes les dades que els siguin sol·licitades.

9.      Participar activament en les competicions que organitzi la FCP i cedir les seves instal·lacions per a l’organització de les      competicions oficials que correspongui.

10.    Mantenir, de forma exemplar, la disciplina esportiva dels seus socis, esportistes, tècnics i altres persones que integrin l’entitat.

11.    Exigir als esportistes i usuaris de les seves instal·lacions o serveis que disposin d’una llicencia esportiva, federativa o d’activitat física segons correspongui.

12.    Disposar d’un terreny de joc per desenvolupar la pràctica de la Petanca.

13.    Tenir 25 llicències d’esportista vigents.

 

Article 50. Drets i deures de les persones físiques federades

Els drets i deures de les persones físiques federades són aquells que es deriven de la titularitat de la corresponent llicència federativa i que es concreten en els articles 34 i 35, respectivament.

 
right
right
right