Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL III RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC RÈGIM DOCUMENTAL
divendres, 01 de maig de 2009 11:38

Article 85è
Integren el Règim documental de la Federació Catalana de Petanca:
a) Els llibres d'actes, on s'ha de consignar el contingut de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, amb indicacions de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats. Les actes de l'Assemblea General han d'estar subscrites pel President, el Secretari i tres interventors nomenats per l'Assemblea a aquest efecte. Les actes de la Junta Directiva han d'estar subscrites pel President i Secretari de la Junta Directiva.
b) El registre d'entitats federades, on s'han de fer constar de manera diferenciada els membres afiliats i els membres adherits, dels quals s'ha de consignar, com a mínim, la denominació de l'entitat o secció, el seu domicili, el President de l'entitat o el responsable de la secció adherida, les disciplines esportives que practiquen i el nombre d'inscripció o adscripció al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
c) Els llibres de comptabilitat, on ha de figurar tant el patrimoni com els drets i obligacions contretes i l'estat d'ingressos i despeses de l'entitat, concretant-ne la procedència i la inversió o destinació.
d) El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica, els quals s'han de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l'acabament de l'exercici.
e) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per al millor compliment dels objectius de la Federació, tot això d'acord amb el que es disposa en aquests Estatuts en relació amb el Règim econòmic.

.


Article 86è
La Federació Catalana de Petanca ha de diligenciar els llibres d'actes dels òrgans de govern, els de les Juntes Directives de les Delegacions Territorials i els de comptabilitat en la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat. Si els llibres d'actes i comptabilitat es fan en suport informàtic, s'han d'enquadernar correlativament els corresponents a cada exercici i s'han de fer les diligències corresponents dins dels quatre mesos següents a l'acabament de l'exercici.

RÈGIM ECONÒMIC

Article 87è
El sistema econòmic de la Federació és el de pressupost i patrimoni propi, i s'han d'aplicar les normes econòmiques establertes en aquests Estatuts, les comptables del Pla general de comptabilitat, o les d'adaptació sectorial que siguin d'aplicació, i els principis comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l'entitat. Així mateix, s'ha de portar, almenys, un llibre diari, inventaris, balanços i comptes anuals.

Article 88è
La Junta Directiva de la Federació ha de formular, dins dels tres primers mesos de l'exercici, i presentar a l'Assemblea General, dins dels sis primers mesos de l'exercici, els seus comptes anuals, que han de comprendre el balanç, el compte d'ingressos y despeses, el pressupost de l'exercici i la memòria d'acord amb aquestes disposicions. Els comptes anuals i els pressupostos han de ser al domicili social un mínim de quinze dies abans de l'Assemblea a disposició dels seus membres, els quals en podran demanar una còpia, que se'ls ha de lliurar abans que es faci l'Assemblea.

Article 89è
Els comptes anuals han d'estar revisats per un auditor de comptes i se n'ha de donar una còpia a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l'informe de l'auditoria, dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici i quinze dies abans de l'Assemblea. Quan el pressupost anual de la Federació no sobrepassi els 50 milions de pessetes hauran de sotmetre llur comptabilitat i estat econòmic a la verificació comptable prevista a la Llei de l'Esport de 7 d'abril, sens perjudici del que disposa la Llei de Finances Públiques de Catalunya i de les auditories d'ofici que pugui encarregar la Secretaria General de l'Esport.

Article 90è
Constitueixen els ingressos de la Federació Catalana de Petanca:
a) Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels òrgans de l'Administració pública.
b) Els béns i drets que rebi per herència, llegat o donació.
c) Les quotes dels seus membres afiliats o adherits i de les llicències federatives.
d) Les sancions pecuniàries que s'imposin als seus afiliats, adherits o federats, de conformitat amb la legislació vigent.
e) Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials.
f) Els préstecs o crèdits que se li concedeixin.
g) Els ingressos que obtingui en relació amb l'organització de proves o activitats esportives.
h) Les ajudes rebudes d'empreses o particulars per a la promoció i desenvolupament de la Petanca a Catalunya.
i) Les contraprestacions rebudes per la prestació de serveis d'organització, imatge, assessorament i promoció diversa.

Article 91è
La Federació Catalana de Petanca ha de destinar la totalitat del seus ingressos i patrimoni a la consecució dels fins propis del seu objectiu. La Junta Directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners com a préstec. Quan la quantia superi dins de l'exercici l'import del 25% del pressupost anual, o el 25% del patrimoni que consta en el balanç, a més de l'acord de l'Assemblea serà imprescindible que l'operació tingui l'informe favorable de la Secretaria General de l'Esport. El producte de l'alienació instal·lacions esportives o dels terrenys en què es troben s'ha d'invertir íntegrament en l'adquisició, la construcció o la millora de béns de la mateixa aplicació, excepte que es disposi d'un informe favorable de la Secretaria General de l'Esport.

Article 92è
Els membres de la Junta Directiva han de respondre mancomunadament dels actes que hagin autoritzat en contra del que disposen els articles anteriors, llevat dels que hagin votat en contra de l'acord i així ho hagin fet constar a l'acta.

 
right
right
right