Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL II. COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ
divendres, 01 de maig de 2009 10:54

Article 9. Representació de l’esport federat català

Correspon a la FCP, en l’àmbit dels seus objectius legítims, l’establiment de tot tipus de relacions jurídiques de caràcter privat i el ple exercici del dret fonamental d’associació, sense més limitacions que les que es deriven dels tractats i convenis internacionals en vigor, com també de la legislació aplicable que els desenvolupi.

La FCP pot sol·licitar la integració com a membre a les corresponents federacions d’àmbit estatal i internacional i en altres entitats a l’efecte de participar, organitzar i desenvolupar les activitats esportives en aquests àmbits en els termes que s’estableixin en les respectives normes estatutàries i de desenvolupament.

Article 10. Seleccions esportives catalanes

Es consideren seleccions esportives catalanes de la FCP el conjunt de persones que composen les relacions d’esportistes i tècnics designats per participar en activitats o competicions esportives d’àmbit supracomunitari, estatal o internacional en la seva representació i per la modalitat i disciplines esportives assumides en l’article 5.

L’elecció dels esportistes que han d’integrar les respectives seleccions és competència de la FCP. Les entitats afiliades a les quals pertanyin els esportistes tenen l’obligació de facilitar l’assistència d’aquests a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i participació de les seleccions catalanes en les competicions programades.

Els esportistes amb llicència de la Federació tenen l’obligació de participar en les convocatòries de preparació que s’efectuïn per a composar les corresponents seleccions catalanes, com també l’obligació de participar a la convocatòria per a integrar les corresponents seleccions catalanes

La FCP garanteix la primacia del dret de l’esportista a participar en la selecció catalana per sobre de qualsevol altra consideració.

La FCP comunicarà a l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, amb suficient antelació, el lloc, dia i hora de les competicions esportives en què participin les seves seleccions esportives, a l’efecte que aquesta Administració i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya cooperin facilitant assessorament i suport tècnic per a la preparació i la millora esportiva dels esportistes seleccionats.

Article 11. Símbols oficials i identificació visual

La FCP pot utilitzar l’himne i la bandera de Catalunya a les competicions en què participen les seves seleccions, tenint en compte que haurà de sotmetre aquesta utilització a la normativa que calgui aplicar.

Article 12. Activitats esportives de la Federació

La FCP pot organitzar activitats de caràcter competitiu i de caràcter lúdic o recreatiu.

Les competicions que la FCP pot organitzar es divideixen en:

a)      Competicions oficials.

b)      Competicions no oficials.

c)      Competicions mixtes.

Article 13. Concepte de competició federada oficial

Les competicions federades oficials de la FCP són aquelles que es qualifiquen amb aquest caràcter mitjançant la seva inclusió en el calendari oficial. En aquestes competicions només poden participar amb plenitud de drets els esportistes amb llicència de la FCP.

Article 14. Organització i autorització de competicions federades oficials a Catalunya

La FCP és la única entitat facultada per ordenar, qualificar i autoritzar competicions federades de Petanca i les seves disciplines esportives, quan escaigui, i atorgar els corresponents títols oficials, sempre que no ultrapassin el seu àmbit territorial.

No es poden concedir títols oficials si no és com a resultat d’una competició oficial.

L’organització material de les competicions federades oficials la pot realitzar qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, prèvia autorització de la FCP que és la seva titular.

Article 15. Calendaris de competicions i autorització de competicions o proves

La FCP pot incloure en els seus calendaris generals qualsevol altra competició, oficial o no, que s’hagi de celebrar al seu àmbit territorial. Sens perjudici d’això, la Federació ha de disposar d’un calendari específic per a les seves competicions oficials.

La FCP pot autoritzar, si s’escau, en el termini improrrogable de 10 dies, la celebració de competicions o proves oficials subjectes a autorització. Aquest termini es computa a partir del dia següent a la recepció de la sol·licitud.

Si en el termini indicat la Federació no notifica la resolució, s’entén que l’autorització sol·licitada s’ha atorgat.

Per a les activitats o competicions no oficials l’autorització de la FCP no és necessària, tot i que hi participin esportistes amb llicència federativa.

Article 16. Competicions mixtes

La FCP pot organitzar i autoritzar competicions mixtes amb esportistes amb llicència lliurada per la pròpia Federació i amb esportistes que en són aliens.

Aquestes competicions poden revestir el caràcter de competicions oficials pròpies pel que fa a la participació dels seus esportistes federats, que són els qui tenen dret a l’obtenció de títols oficials.

Respecte a la resta de participants, la FCP exerceix, mitjançant els jutges/àrbitres, la facultat de direcció i control de les competicions, però no té tota la potestat disciplinària que va més enllà de la mateixa competició.

Article 17. Titularitat de la denominació de les competicions oficials

La FCP com a titular de les competicions oficials a Catalunya de Petanca i de les seves disciplines, quan escaigui, i especialitats esportives assumides té la potestat de denominar aquestes de la manera que entengui més convenient per als seus interessos federatius.

La denominació de les competicions no oficials que es desenvolupen a Catalunya no pot ser idèntica a les utilitzades en les competicions oficials organitzades per la FCP, ni tan similar que pugui induir a error o confusió amb aquestes.

Els cartells que anuncien les competicions no oficials que es desenvolupin a Catalunya i a la resta de documents de divulgació d’aquestes competicions han de fer constar clarament el seu caràcter no oficial.

Article 18. Prohibició de discriminació

Les competicions han d’estar obertes a totes les persones físiques i jurídiques amb la llicència federativa corresponent, i no s’admeten discriminacions de cap mena. Només es poden establir diferències derivades de les condicions físiques o tècniques i esportives dels participants.

Les limitacions reglamentàries de la FCP per a la participació d’estrangers en competicions esportives ha de ser respectuosa amb l’ordenament jurídic en matèria d’estrangeria. Així mateix, la FCP ha de vetllar per l’especial protecció dels estrangers menors d’edat mitjançant les normes i fent possible en tot moment la seva integració social a través de les competicions esportives.

Article 19. Esportistes catalans

Tenen la consideració d’esportistes catalans, a efectes de la competició oficial de la FCP, els nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veïnatge administratiu en aquest territori, i que l’acreditin en els dos últims anys d’acord amb les normes generals aplicables.

Article 20. Cobertura de riscos

Les activitats i competicions que organitzi o autoritzi la FCP han de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que preveu el Decret 58/2010 i, subsidiàriament, les especificacions que preveu la normativa matèria d’espectacles i activitats recreatives.

Article 21. Esponsorització, publicitat estàtica i dinàmica

En totes les competicions oficials a Catalunya de Petanca i de les seves disciplines esportives, quan escaigui, i de les seves especialitats esportives assumides de titularitat de la Federació que es celebrin en qualsevol espai esportiu, de titularitat federativa o cedit a l’efecte, els drets derivats d’esponsorització, publicitat estàtica i dinàmica seran de titularitat de la FCP, i en conseqüència, els ingressos que s’obtinguin ho seran per a la Federació.

A l’efecte de compensar a les entitats afiliades que hagin cedit les seves instal·lacions per a la celebració d’aquestes competicions, si és dóna el supòsit, la Federació signarà un conveni de col·laboració en el qual, entre els altres aspectes que es consideri adient convenir, es determinarà, si es considera adient, una compensació econòmica per a l’entitat esportiva en qüestió, calculada en el tant per cent pactat una vegada liquidats els impostos que puguin generar els ingressos obtinguts.

Article 22. Drets d’imatge i de televisió

Els drets d’imatge que resultin de les competicions oficials a Catalunya de Petanca i de les seves disciplines esportives, quan escaigui, i de les especialitats esportives assumides, com també, en les que participi qualsevol selecció catalana són de titularitat de la FCP.

Durant el desenvolupament de cada competició oficial, els participants de les competicions cedeixen el seu nom i imatge a la FCP per a l'explotació dels drets de propietat intel·lectual i audiovisuals, en qualsevol format, respectant els drets que els participants en les competicions oficials puguin tenir cedits a tercers i no entrin en conflicte amb els interessos de la FCP, patrocinis i/o sponsors.

Els participants autoritzen l'enregistrament dels campionats per mitjà de fotografies, pel·lícules, televisió, internet mitjançant el sistema “streaming” o altres mitjans, per donar-los l'ús comercial que la FCP consideri oportú, sense dret a contraprestació econòmica.

 

Article 23. Premis i compensacions a esportistes

La FCP podrà establir un sistema de premis i compensacions econòmiques als esportistes seleccionats d’acord amb els resultats esportius que obtinguin en les competicions en les que participin en representació de la Federació.

 
right
right
right