Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
TÍTOL II ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
divendres, 01 de maig de 2009 10:54

Article 19è
Són òrgans de govern i representació de la Federació Catalana de Petanca, l'Assemblea General i la Junta Directiva.

L'ASSEMBLEA GENERAL

Article 20è
L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern i representació de la Federació, constituïda amb criteris de representació democràtica, i els seus acords són vinculants per a tots els membres afiliats i adherits.

.


Article 21è
La composició de l'Assemblea és la següent:
PRESIDENT: El president de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Petanca.
CLUBS: Els Presidents o representants acreditats dels clubs o associacions esportives afiliades, sempre que les entitats que representen tinguin una antiguitat mínima d'afiliació d'un any. La representació pot atorgar-se a qualsevol soci de l'entitat.
ESTAMENTS: Un representant per cada estament en què estan agrupades les persones físiques, és a dir: els esportistes, àrbitres i els tècnics.

Article 22è
Tots els membres afiliats de l'Assemblea tenen un vot.

Article 23è
Excepte el President, els membres de la Junta Directiva, els Delegats Territorials, els Presidents o representants acreditats de les seccions esportives de les entitats legalment constituïdes que tinguin la consideració d'adherides poden assistir-hi amb dret a veu, però sense vot.

Article 24è
Les competències de l'Assemblea General són les següents:
1) Aprovar l'informe o la memòria de les activitats de l'exercici vençut que ha de presentar la Junta Directiva.
2) Aprovar la liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i el compte de resultats, i aprovar el pressupost de l'exercici econòmic següent.
3) Aprovar el pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.
4) Aprovar la convocatòria d'eleccions dels càrrecs de representació, el reglament i el calendari electoral i escollir els membres de la Junta Electoral.
5) Elegir els membres que han de formar part de la Junta Directiva i ratificar els nomenaments provisionals a què fa referència l'article 71 d'aquests Estatuts.
6) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l'Assemblea.
7) Resoldre les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l'Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d'afiliats i que es lliurin per escrit dins dels quinze dies posteriors a la convocatòria d'Assemblea.
8) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts o dels reglaments.
9) Aprovar el vot de censura.
10) Fixar la quantia de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries o d'entrada, excepte quan es tingui únicament la finalitat d'adequar el seu valor, cosa que es farà amb l'aplicació, com a màxim, del percentatge de variació de l'índex general de preus al consum (IPC) des de l'última modificació.
11) Establir les quotes extraordinàries o derrames.
12) Aprovar l'adquisició, venda o gravamen dels béns, o agafar diners en préstec, sempre que el valor afectat excedeixi el 25% del pressupost anual de l'exercici.
13) Establir el règim disciplinari.
14) Proposar la incorporació o la segregació de la Federació d'alguna disciplina esportiva, o la seva fusió amb una altra federació.
15) Dissoldre la Federació.

Article 25è
Les Assemblees Generals poden ser Ordinàries o Extraordinàries. És Ordinària l'Assemblea que preceptivament ha de fer la Federació Catalana de Petanca un cop a l'any per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència i, com a mínim, sobre les matèries esmentades als apartats 1, 2 i 3 de l'article anterior. L'Assemblea Ordinària s'ha de fer necessàriament dins dels sis mesos naturals següents a l'acabament de l'exercici. Són Extraordinàries totes les altres Assemblees Generals que es convoquin durant l'exercici.

Article 26è
La convocatòria de l'Assemblea s'ha de fer per acord de la Junta Directiva, a iniciativa del President o de la Junta Directiva, o a petició dels membres afiliats que representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres de l'Assemblea. En aquest darrer cas, des del dia en què la Junta Directiva rebi la sol·licitud i la convocatòria, no poden passar més de trenta dies. Entre la convocatòria de l'Assemblea i la seva realització han de transcórrer, com a mínim, trenta dies naturals, llevat de les assemblees que convoquin processos electorals, en les quals caldrà atenir-se al que disposen els articles d'aquests Estatuts que regulen el procés electoral. Les convocatòries s'han de fer mitjançant un escrit dirigit a cadascun dels membres i han d'indicar la data, l'hora, el lloc on es farà l'Assemblea i l'Ordre del Dia; també s'han d'anunciar, com a mínim, en una publicació diària d'àmbit català. La informació sobre les matèries objecte de l'Assemblea ha de posar-se a la disposició dels membres a la seu de la Federació i de les Delegacions Territorials amb quinze dies naturals d'antelació.

Article 27è
Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorri la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, estaran vàlidament constituïdes sigui quin sigui el nombre d'assistents. La convocatòria de les Assemblees ha d'establir que entre la primera i la segona convocatòria passin trenta minuts.

Article 28è
Els acords de les Assemblees s'han d'adoptar amb la majoria dels vots presents en el moment de la votació, llevat dels acords per als quals aquests Estatuts hagin previst una majoria qualificada.

Article 29è
L'Assemblea general ha d'estar presidida per una mesa formada pel President i els altres components de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Petanca. Ha d'actuar com a Secretari de l'Assemblea el Secretari de la Federació o qui el substitueixi, el qual n'ha d'estendre l'acta corresponent.

Article 30è
El President, o qui el substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar les paraules, fixar els torns màxims d'intervenció, ordenar les votacions i disposar el que calgui per al bon funcionament de la reunió. Si es produeixen circumstàncies que alteren de manera greu l'ordre de l'Assemblea o impossibiliten que es faci o continuï, qui la presideix pot suspendre-la. En aquest cas, ha de preveure i comunicar a l'Assemblea General la data de la represa, que s'haurà de fer en un termini no superior a quinze dies.

Article 31è
L'acta pot ser aprovada per la mateixa l'Assemblea General o, per delegació, pels tres interventors, que hagi designat la mateixa Assemblea, en un termini màxim de trenta dies. Aquests, juntament amb el President i el Secretari, han de subscriure l'acta, de la qual cal informar els membres de l'Assemblea i enviar una còpia a la Secretaria General de l'Esport en un termini màxim de tres mesos des de la data de l'aprovació.

LA JUNTA DIRECTIVA

Article 32è
La Junta Directiva és l'òrgan col·legiat de gestió i govern a qui correspon administrar la Federació Catalana de Petanca i gestionar-ne el funcionament d'acord amb l'objecte social i els acords de l'Assemblea i estarà formada per un total de setze membres.
De manera especial, són competència de la Junta Directiva les qüestions següents:
- l'admissió d'afiliats o adherits
- la convocatòria de les Assemblees Generals
- la presentació a l'Assemblea General Ordinària, en acabar l'exercici, de l'informe o la Memòria de les activitats realitzades i de la liquidació de l'exercici econòmic vençut, amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost i el pla general d'actuació anual per a l'exercici següent.

Article 33è
Són membres de la Junta Directiva els càrrecs i persones següents:
- el President, que és el de la Federació
- un Vice-president primer
- un Vice-president segon, delegat territorial de Girona.
- un Vice-president tercer, delegat territorial de Tarragona
- un Vice-president quart, delegat territorial de Lleida
- un Vice-president cinquè.
- un Secretari
- un Tresorer
- vuit Vocals

Article 34è
Tots els càrrecs són honorífics, però extraordinàriament pot establir-se una compensació econòmica justificada a favor d'algun dels membres de la Junta Directiva, que ha de ser expressament acordada per l'Assemblea General i ha de constar de manera diferenciada en el pressupost. En cap cas la compensació econòmica pot ser satisfeta amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la Federació Catalana de Petanca.

Article 35è
La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del President. Com a mínim, s'ha de fer una reunió per trimestre. Els membres de la Junta, almenys un terç del total, també tenen la facultat d'exigir la convocatòria, que, en aquest cas, s'ha de fer dins dels cinc dies següents a la petició. La reunió s'ha de fer en un termini no superior a quinze dies des de la petició. En cas que no es convoqui dins del termini, pot fer-ho el sol·licitant membre de la Junta de més edat. Per constituir la Junta Directiva és necessari que assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la componen, i els acords s'han de prendre per majoria simple dels assistents. El vot del President serà diriment en cas d'empat. Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit a l'acta el vot que emetin contra una decisió o un acord i la seva explicació de manera succinta.

COMISSIÓ PERMANENT

Article 36è
La Junta Directiva pot actuar en ple o en Comissió Permanent. Aquesta Comissió Permanent ha d'estar formada pels membres següents:
- el president de la Federació Catalana de Petanca
- un dels Vice-presidents
- el tresorer
- el secretari

Article 37è
La Comissió Permanent, podrà ser convocada expressament pel seu `president o quedar constituïda automàticament, previ avís a tots els membres, amb la presència del president o persona que el substitueixi, i tres membres mes. Per tal d'exercir la tasca oportuna de control ordinari i de seguiment de la gestió federativa que és de la seva competència, s'ha de reunir, almenys, un cop al mes, amb una convocatòria prèvia cursada pel President de la Federació.

Article 38è
La Comissió Permanent és un òrgan de control ordinari i de seguiment de la gestió federativa, tant econòmica com esportiva, que exercirà les facultats de la Junta Directiva si la mateixa Junta Directiva acorda expressament la delegació d'aquestes facultats.

Article 39è
Els acords de la Comissió Permanent són vàlids sempre que siguin aprovats per la meitat més un dels presents i s'han d'anotar en el llibre d'actes.

Article 40è
En tots els casos, aquests acords han de ser coneguts i aprovats, en el seu cas, pels membres de la junta directiva en la propera reunió que realitzi aquest òrgan de govern.

PRESIDENT

Article 41è
El President de la Federació Catalana de Petanca deté la seva representació legal i en presideix els Òrgans de Govern.

Article 42è
El President de la Federació Catalana de Petanca ho és també de l'Assemblea General i de la Comissió Permanent, i té vot de qualitat en cas d'empat en l'adopció dels acords de la Junta Directiva i de la Comissió.

Article 43è
Per a l'exercici de les seves funcions, el President de la Federació Catalana de Petanca està investit de les més àmplies facultats de representació.

Article 44è
El president de la Federació Catalana de Petanca té la màxima jerarquia i representació de la Federació i, a tal efecte, estarà investit de les màximes facultats de representació, i li corresponen totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades, per la Llei o pels estatuts, a l'assemblea general o a la Junta Directiva. A més, detindrà les facultats que, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s'esmenten a continuació:
1 Representar en general la Federació Catalana de Petanca, en judici i fora de judici, davant tota mena de persones i entitats admeses en dret.
2 Negociar, concertar i solemnitzar tota mena d'operacions i contractes. En particular, comprar, vendre, permutar i, en general, adquirir, per qualsevol títol, i alienar i gravar, per títol onerós, tota mena d'accions, participacions, béns mobles i drets sobre aquests; i també prestar i acceptar garanties personals i reals de tota classe, modificar-les i cancel·lar-les.
3 Contractar i acomiadar tot tipus de personal, fixar-ne les condicions i representar en la forma més àmplia possible la Federació Catalana de Petanca, en judici i fora de judici, davant tota classe de tribunals, organismes, entitats i autoritats, de qualsevol àmbit geogràfic, amb competència en qüestions laborals o de Seguretat Social, exercint les accions i els drets pertinents en defensa dels interessos de la Federació Catalana de Petanca.
4 Representar en la forma més àmplia possible la Federació Catalana de Petanca davant tota mena d'organismes i autoritats públiques, tant d'àmbit estatal, autonòmic, provincial, municipal o de qualsevol altre tipus com davant tota mena d'organismes paraestatals per tal de fer tota mena d'actes i contractes que guardin relació directa o indirecta amb les activitats pròpies de la Federació Catalana de Petanca; promoure o interessar-se en expedients administratius de tota mena i seguir-los en tots els seus tràmits i instàncies, i, en particular i de forma merament enunciativa, prendre part en subhastes, concursos i altres expedients encaminats a la contractació d'obres o serveis i fer els actes necessaris per a l'adjudicació i la firma del contracte corresponent, podent-se expressament a aquest efecte constituir, modificar i cancel·lar fiances i dipòsits de tot tipus, fer pagaments i cobraments davant qualsevol organisme, autoritat o servei administratiu i acceptar o impugnar adjudicacions provisionals i definitives.
5 Concertar amb qualsevol entitat financera o de crèdit - inclòs el Banc d'Espanya- tota mena d'operacions bancàries, inclosos en forma merament enunciativa els contractes de compte corrent, de compte d'estalvi, de dipòsit, d'obertura de crèdit documentari o no, de préstec, de crèdit tant simple com en compte corrent, de descompte i qualsevol altres contractes de finançament, contractes de fiança i tots els actes i negocis o complementaris per a l'eficàcia plena dels contractes anteriors, i també mobilitzar per mitjans admesos en dret els saldos dels comptes bancaris oberts a nom de la Federació Catalana de Petanca i ingressar-hi fons o valors de la Federació Catalana de Petanca.
6 Fer declaracions canviaries de tot tipus de lletres de canvi, xecs, pagarés i qualsevol altres títols de valors, intervenint-hi com a lliurador, acceptant, intervenint, endossant o avalista, i també, en general, negociar, descomptar, pagar, cobrar i protestar aquests títols.
7 Reclamar i cobrar qualsevol quantitats que es deguin a la Federació Catalana de Petanca, siguin quins siguin els títols o el concepte jurídic del deute i la persona, natural o jurídica, obligada al pagament o a la devolució, inclosa l'Administració pública; signar factures, donar i exigir rebuts i cartes de pagament: fer pagaments, retre i exigir la rendició de comptes i constituir i cancel·lar dipòsits de tota mena, fins i tot en la Caixa General de Dipòsits i les seves sucursals.
8 Exercir i atorgar poders amb facultats tan àmplies com sigui necessari per representar la Federació Catalana de Petanca davant tot tipus de tribunals i jutjats, inclosos el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, i comparèixer i querellar-se davant aquests en tota mena de procediments, judicis, causes, negocis i expedients de qualsevol índole, civils, penals, administratius o laborals, com a demandant, demandat o qualsevol altre concepte, utilitzant els procediments ordinaris i especials disponibles i realitzant-hi tot tipus d'actuacions que convinguin a la Federació Catalana de Petanca, tals com assistir a actes de conciliació, amb avinença o sense, entaular qüestions de competència, demanar la suspensió dels judicis, desistir de la demanda i avenir-se a les pretensions deduïdes per tercers, instar vendes judicials i embargaments, o el seu alçament i cancel·lació, recusar i refusar testimonis o funcionaris, sol·licitar la pràctica de tantes proves com exigeixi el procediment respectiu, absoldre posicions en judicis civils i prestar declaracions en judicis penals, impugnar i aprovar crèdits, subscriure o impugnar convenis judicials o extrajudicials, acceptar l'adjudicació de béns i drets de qualsevol mena, mobles i immobles, interposar i seguir els recursos d'apel·lació, cassació, nul·litat, queixa, responsabilitat, revisió, injustícia notòria, alçada, reposició i altres d'ordinaris o extraordinaris i desistir d'ells i dels procediments quan ho cregui oportú, constituir fiances i dipòsits i retirar-los en el seu moment, fins i tot transigir en els judicis o procediments entaulats, comprometre la Federació Catalana de Petanca en tot tipus d'arbitratge, detenint la representació de la Federació Catalana de Petanca, per intervenir de la forma més àmplia possible en totes les actuacions arbitrals, transigir fora de judici i atorgar poders generals o especials per a plets a advocats i procuradors, amb facultats de substitució.
9 Retirar de tota mena d'oficines de l'Estat, de les comunitats autònomes, de la província, del municipi, de les entitats i organismes autònoms i de les seves dependències o serveis totes les cartes, certificats, comunicacions, despatxos, liquidacions, paquets, girs postals o telegràfics, plecs i valors declarats o qualsevol altra cosa similar.
10 Retirar de totes les duanes, del territori nacional o no, qualsevol mena de mercaderies consignades amb destinació a la Federació Catalana de Petanca, sol·licitar la rapidesa en la tramesa, presentar documents i justificants, incloses les declaracions de valor, exercir els actes i practicar les gestions necessàries fins aconseguir l'entrada de les referides mercaderies i, per a tot això, subscriure i signar escrits, resguards, rebuts i, en general, tots els documents que se li exigeixin i calguin, útils o convenients a la Federació.
11 Retirar de les companyies de ferrocarrils, navilieres i de transport en general els gèneres o efectes tramesos a la Federació Catalana de Petanca i formular a aquest efecte protestes i reclamacions, fer deixaments de compte i abandonament de mercaderies i estendre les actes corresponents.
12 Signar tants documents públics o privats com calgui per a l'exercici de les facultats precedents.
13 Obtenir tota mena de concessions, patents, privilegis, marques, signes distintius i drets de propietat industrial i intel·lectual.
14 Contractar i subscriure assegurances contra incendis, accidents laborals i assegurances socials, i també assegurances que cobreixin qualsevol altre risc.
15 Atorgar totes o part de les facultats i funcions esmentades anteriorment a d'altres persones amb caràcter solidari o mancomunat i revocar, si s'escau, aquests apoderaments.

VICE-PRESIDENTS

Article 45è
Els Vice-presidents han d'auxiliar el President en tot el que calgui i han d'exercir les seves funcions d'acord amb les seves instruccions. Així mateix, han de substituir el President en cas d'absència, vacant o malaltia. Si n'hi ha més d'un, ho farà el de major grau, i, en cas d'impossibilitat del Vice-president o els Vice-presidents d'ocupar aquest càrrec, el substituirà el membre de la Junta de més edat.

TRESORER

Article 46è
La gestió econòmica de la Federació correspon al Tresorer, que té com a funcions específiques les següents:
a) Portar i controlar la comptabilitat de la Federació i registrar-la en els llibres de comptabilitat establerts per la legislació vigent.
b) Proposar cobraments i pagaments.
c) Reglamentar les despeses, fer la inspecció econòmica de tots els òrgans federatius i proposar les mesures disciplinàries en els casos d'infracció de les normes establertes.
d) Proposar l'adquisició dels béns necessaris i reglamentar-ne la utilització.
e) Informar de la situació dels assumptes pendents i proposar les mesures que consideri adequades per resoldre'ls.
f) Fer el balanç, els comptes i els pressupostos anuals per presentar-los a l'Assemblea General.
g) Autoritzar els pagaments i tota mena de documents bancaris. Per tal de poder dur a terme millor aquestes funcions, la Junta Directiva pot nomenar un administratiu el qual durà a terme les funcions que expressament se li deleguin sota la supervisió del tresorer.
h) Controlar i disposar que es portin els llibres de comptabilitat necessaris, on han de figurar tots els ingressos i despeses de la Federació Catalana de Petanca amb l'origen d'aquells i la destinació d'aquestes.
i) Donar compte a la Junta Directiva dels membres afiliats o adherits morosos.
j) Utilitzar la signatura social per a la disposició de fons de forma mancomunada amb el President o qualsevol altre membre de la Junta Directiva excepte els delegats territorials.

SECRETARI

Article 47è
Correspon al Secretari:
a) Estendre i autoritzar amb la signatura del President les actes i els certificats de les Juntes de Govern i Assemblees Generals i fer-ne les convocatòries.
b) Estendre documents propis de la Secretaria.
c) Portar els llibres de registre de membres afiliats i adherits.
d) Portar els llibres d'actes de les Assemblees Generals i de les reunions de la Junta Directiva.
e) Facilitar als directius i òrgans de la Federació tota la informació que calgui per a la seva feina i responsabilitats.
f) Fer les estadístiques i preparar la memòria anual de les activitats.

VOCALS

Article 48è
Correspon als vocals: Desenvolupar les funcions corresponents als òrgans tècnics o col·laboradors que hi estiguin adscrits, i aquelles que els confiï la Junta Directiva.

PROCEDIMENT ELECTORAL DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 49è
Els càrrecs de la Junta Directiva s'han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret pels membres de l'Assemblea General, per majoria de vots i amb presentació i acceptació prèvia de candidatures.

Article 50è
Per poder ser candidat a President o membre de la Junta Directiva és necessari complir els requisits següents:
1. Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
2. Ser major d'edat i estar en ple ús dels drets civils.
3. No trobar-se sotmès a cap sanció inhabilitadora dictada per l'òrgan competent.
4. Tenir un any d'antiguitat amb llicència Federació Catalana de Petanca.

Article 51è
La convocatòria per a l'elecció de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Petanca s'ha de dur a terme mitjançant l'acord de l'Assemblea General. A l'ordre del dia, hi ha de constar la proposta del procediment a seguir per a l'elecció, la del calendari electoral i la del nomenament de la Junta Electoral, que ha d'estar formada per tres membres titulars i tres de suplents, els quals s'han d'escollir en elecció lliure, directa, igual i secreta d'entre tots els membres que assisteixin a l'Assemblea. Entre el dia en què es prengui l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45. L'acord de convocatòria d'eleccions ha d'incloure, com a mínim, les qüestions següents:
1 El termini per a la constitució de la Junta Electoral escollida.
2 La fixació de la data de la celebració de l'acte electoral i el calendari electoral.
3 El Reglament electoral.

Article 52è
Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment en el termini fixat per l'Assemblea. En l'acte de constitució han d'escollir el President. Ha d'actuar com a Secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el Secretari de la Federació, que ha d'estendre acta de totes les reunions i dels acords que adopti la Junta Electoral, amb el vist-i-plau del President. La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les seves funcions fins a l'acabament del procés electoral.

Article 53è
El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat o familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora. Si es produeix aquesta incompatibilitat, o concorre en l'elegit alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d'exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents elegits.

Article 54è
Els elegits com a titulars o suplents per formar la Junta Electoral, si es neguessin a prendre possessió o a exercir el seu càrrec i no es pogués constituir aquest òrgan electoral, haurien de ser substituïts pels membres que designés la Junta Directiva o, si és procedent, la Comissió Gestora, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que se'n poguessin derivar.

Article 55è
La Junta Electoral té les funcions següents:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'Assemblea respecte al cens o a les llistes electorals.
b) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.
c) Decidir, a instància de qualsevol membre de l'Assemblea o candidat, o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident sorgit en el curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d'oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han de ser presents en tot el procés electoral.
d) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s'estableixin legalment.
e) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'Assemblea o els candidats en qualsevol fase del procés electoral.

Article 56è
Totes les reclamacions presentades davant la Junta Electoral s'han de fer en un termini màxim de tres dies després que s'hagi produït el fet objecte de la impugnació. La resolució de la Junta, que serà executiva, s'ha de dictar en un termini màxim de tres dies. Contra els acords de les Juntes Electorals de la Federació Catalana de Petanca pot interposar-se recurs ordinari davant el Comitè Català de Disciplina Esportiva en un termini de tres dies, la resolució del qual exhaureix la via administrativa.

Article 57è
Les eleccions s'han de fer pel sistema de llista tancada. A la candidatura ha de figurar el nom dels membres de la candidatura encapçalats pel candidat a president, que distribuirà els diferents càrrecs entre el membres de la candidatura una vegada produïda l'elecció. Les candidatures han d'incloure com a mínim un nombre de candidats no inferior als 2/3 dels càrrecs elegibles.

Article 58è

Les candidatures han d'estar avalades per un nombre d'assembleistes que representi, almenys, el deu per cent dels vots de l'Assemblea General. Cap assembleista pot donar suport a més d'una candidatura o proposar-ne més d'una.

Article 59è
Els membres de l'Assemblea que avalin les candidatures hauran de fer constar per escrit aquestes circumstàncies. Si el que avala és una entitat esportiva, club o associació, el document portarà la capçalera original de l'entitat, les seves dades, el nom i els cognoms de la persona signant, i el seu DNI i la condició en què actua. Si el que avala és una persona física, haurà d'adjuntar a l'escrit d'adhesió una fotocòpia del DNI.

Article 60è
Si un membre de la Junta Directiva o, si s'escau, de la Comissió Gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i cessar en el càrrec abans que s'iniciï el termini de presentació de candidatures.

Article 61è
El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de quatre anys i la seva renovació serà total, i tots els càrrecs són reelegibles sense cap tipus de limitació temporal. La persona que sigui elegida com a president de la federació esportiva catalana ha de cessar tot tipus d'activitats competitives de caràcter federat, tècniques i directives en l'esport específic i en l'àmbit territorial de la federació catalana corresponent.

Article 62è
L'acte de les votacions ha de ser controlat per la Junta Electoral i pels interventors que designi cadascun dels candidats que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte. L'acte de la votació pot fer-se en el marc d'una Assemblea General Extraordinària convocada a aquest efecte o bé aprofitant una Assemblea General Ordinària.

Article 63è
No s'admetran els vots per correu ni els vots per Delegació. La representació, quan no l'assumeixi el President de l'entitat, s'haurà d'acreditar mitjançant una certificació d'acord de la Junta Directiva d'aquesta entitat. En cap cas s'admetrà més d'una representació per persona.

Article 64è
La candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora. Si es produís un empat entre dues o més candidatures que hagin obtingut més vots, s'haurà de fer una nova votació entre els empatats al cap de set dies al mateix lloc, a la mateixa hora i en les mateixes condicions.

Article 65è
L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora elaborada per la Junta Electoral s'ha de comunicar, mitjançant certificació, dins dels tres dies següents, a les candidatures presentades i al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, el qual n'informarà la Federació Espanyola de Petanca i la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC). Contra l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora es pot interposar el recurs previst al 3r. paràgraf de l'article 56è dels estatuts.

Article 66è
Si només es presentés o quedés vàlida una única candidatura tancada, no es realitzarà l'acte de votació, i la Junta Electoral en donarà compte a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, a fi que el Secretari general, o la persona delegada, faci la proclamació del nou President i la Junta Directiva, i el Registre d'Entitats Esportives en doni compte a la Federació Espanyola de Petanca i a la UFEC.

Article 67è
Si no es presentés cap candidatura o no fos vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral, amb els membres suplents i els de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran una Comissió Gestora, amb l'únic objectiu d'administrar la Federació i convocar i fer noves eleccions en el termini màxim de tres mesos.

SUSPENSIÓ O CESSAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA. PROVISIÓ DE VACANTS

Article 68è
El cessament dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents:
- Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.
- Pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits.
- Mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec.
- Decisió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs dels Òrgans de Govern o representació de la Federació.
- Aprovació d'un vot de censura.
- Per la falta d'assistència, injustificada, a més de dues reunions consecutives de la Junta Directiva, prèvia l'incoació d'un expedient disciplinari.

Article 69è
La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents:
- Sol·licitud de l'interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho aprovi la Junta Directiva.
- Acord de la Junta Directiva, quan s'instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la Junta. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de l'expedient.
- Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.

Article 70è
En el cas que cessi o se suspengui el mandat del President, el Vice-president ha d'assumir les funcions del President tal com es disposa en aquests Estatuts llevat dels casos previstos als apartats c) i d) de l'article 71è d'aquests estatuts.

Article 71è
Per a la provisió de vacants cal tenir en compte les regles següents:
a) Quan es produeixin vacants que afectin menys del 50% dels membres de la Junta Directiva però no el President, aquest ha d'acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la primera Assemblea General que realitzi la Federació.
b) Si les vacants afecten menys del 50% dels components de la Junta Directiva, inclòs el President, correspon als membres no afectats decidir la provisió transitòria de les vacants, decisió que també ha de ser ratificada a la següent Assemblea General que faci la Federació Catalana de Petanca, sense perjudici d'allò que es disposa en aquests Estatuts en l'article 45è.
c) Si les vacants afecten més del 50% dels components de la Junta Directiva, inclòs el President, l'Assemblea General ha d'elegir una Comissió Gestora a fi d'administrar transitòriament la Federació i convocar i fer noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.
d) En el cas que les vacants afectin més del 50% dels membres de la Junta Directiva, però no el President, aquest, juntament amb els membres que restin als càrrecs directius, es constituiran en Comissió Gestora amb l'objecte establert en l'apartat precedent.

Article 72è
Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i les persones designades per ocupar-los ho són durant el temps que resti de mandat al càrrec i sense que la designació alteri el temps natural de mandat que s'estableix en aquests Estatuts. En el cas que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d'un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat de la persona designada per substituir-lo s'ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió i no pot excedir el mandat natural del substituït.

Article 73è
En el cas que es constitueixi la Comissió Gestora d'acord amb el que es preveu a l'article 71è, apartat c) d'aquests estatuts, ha d'estar composta per un nombre de membres no inferior a cinc, elegits d'entre els de l'Assemblea. La Comissió Gestora ha d'exercir totes les facultats de govern, administració i representació que corresponen a la Junta Directiva d'acord amb els estatuts, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats normals de la Federació i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori màxim de tres mesos, en el qual s'hauran de convocar i fer noves eleccions.

VOT DE CENSURA

Article 74è
Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el President de la Federació, la totalitat de la seva Junta Directiva o qualsevol dels seus membres, ho ha de demanar mitjançant un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol·licitants, la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a mínim el 15% dels membres de l'Assemblea General. Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura a la Secretaria de la Federació Catalana de Petanca, s'ha de constituir, dins del termini dels deu dies següents, una mesa de cinc persones, formada per dos membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers signants de la sol·licitud i un delegat designat per la UFEC, que actuarà com a President. Comprovada per la mesa l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats a l'apartat primer d'aquest article, i dins del termini de cinc, la Junta Directiva ha de convocar l'Assemblea General a fi que aquesta tingui lloc en un termini no inferior a deu dies naturals ni superior a vint, a comptar de l'endemà de la convocatòria, per dur a terme l'acte de la votació, prèviament al qual tindran veu els representants dels sol·licitants del vot de censura i els censurats. L'Assemblea i l'acte de la votació han d'estar controlats per la mesa esmentada al segon apartat, la qual ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir. Cal tenir en compte que els seus acords són immediatament executius i que no es pot interrompre ni suspendre per aquesta causa la votació. Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar l'escrutini i el recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa es pot interposar el recurs previst al 3r. paràgraf de l'article 56è. El vot de censura només es pot acordar mitjançant el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de l'Assemblea assistents. Un cop acordat el vot de censura, el President, la Junta Directiva o els membres afectats cessaran automàticament i s'aplicarà el règim de transició previst als articles 70, 71, 72 i 73 d'aquests Estatuts. Aquells membres que hagin presentat un vot de censura i aquest no hagi prosperat, no podran sol·licitar un altre de nou abans del plaç d'un any.

ÒRGANS COL·LABORADORS: TÈCNICS I CONSULTIUS

Article 75è
Per al desenvolupament i execució de les funcions tècniques, la Federació Catalana de Petanca disposa dels òrgans col·laboradors següents:
1. Col·legi Català d'Àrbitres de Petanca
2. Col·legi de Tècnics i Entrenadors A més d'aquests òrgans col·laboradors, la Junta Directiva pot acordar la creació d'altres comissions o comitès que tinguin per objecte elaborar informes i estudis i fer tasques de control, coordinació i execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva.

Article 76è
Els òrgans col·laboradors tècnics i consultius han d'estar presidits per un membre de la Junta Directiva nomenat per la mateixa Junta. L'estructura organitzativa d'aquests òrgans, com també les funcions que se'ls atorguin i les competències que, si és procedent, els poden ser delegades, han de ser aprovades per la Junta Directiva i ratificades per acord de l'Assemblea General.

Article 77è
El Col·legi Català d'Àrbitres és un òrgan col·laborador dependent de la Junta Directiva de la Federació que té la responsabilitat de la formació i el reciclatge de l'estament arbitral de la Federació, que comprèn els arbitres de la Petanca i altres persones que es consideri oportú. El Col·legi Català d'Àrbitres ha de desenvolupar la seva activitat d'acord amb l'Escola Catalana de l'Esport de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat.

Article 78è
A més a més el Col·legi Català d'Àrbitres com a òrgan tècnic dependent de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Petanca, agrupa tots els membres de l'organització arbitral, amb les funcions següents:
a) Proposar a la Junta Directiva de la Federació els criteris i la normativa de qualificació, classificació i designació dels àrbitres en les competicions federades.
b) Arbitrar i fer un control específic del desenvolupament de les competicions federades incloses en el calendari oficial de la Federació, d'acord amb les normes que s'estableixin reglamentàriament.
c) Complir i fer complir les regles del joc i, si és procedent, les normes reglamentàries establertes per a les diferents competicions adoptant els acords pertinents a aquests efectes.
d) Vetllar, sota la coordinació del Col·legi d'Entrenadors, per la formació i l'actualització permanent de tots els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves pertinents per al seu manteniment físic i tècnic amb la finalitat d'aconseguir el nivell òptim de coneixements i preparació.
e) Establir les diferents categories o nivells que siguin necessaris d'acord amb la normativa aprovada per la Federació i la legislació vigent aplicable.
f) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li.

Article 79è
El Col·legi de Tècnics i Entrenadors és un Òrgan Tècnic col·laborador de la Federació Catalana de Petanca, que agrupa els tècnics de Petanca, professors, monitors o assimilats, amb les funcions següents:
a) Vetllar, per la formació i l'actualització permanent de tots els seus membres.
b) Contribuir al foment i a la millora tècnica de l'esport de la Petanca mitjançant conferències, seminaris i jornades tècniques, i també amb la publicació d'estudis i treballs divulgatius.
c) Proposar a la Junta Directiva qualsevol iniciativa que es consideri adequada per a la millora del nivell tècnic en la pràctica de la Petanca i per al seu foment.
d) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li.

Article 80è
També seran funcions del Col·legi de Tècnics i Entrenadors les següents:
a) Proposar el programa d'activitats de la Selecció Catalana de Petanca en les seves diferents categories, i també la designació dels seleccionadors que s'hagin de fer càrrec del pla de preparació de les seleccions.
b) Estudiar els reglaments per a l'organització de les competicions i proposar-ne la modificació, quan sigui procedent, tenint en compte les directrius de les federacions internacionals sobre l'esport de la Petanca.
c) Fer informes sobre les propostes de programació de competicions i activitats de la Federació.
d) Assessorar els òrgans de la Federació en aquells aspectes que consideri oportú o li sigui requerit.
e) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li.

ESTRUCTURA TERRITORIAL

Article 81è
La Federació Catalana de Petanca, d'acord amb el que s'estableix a l'article 70 del Decret 70/1994, de 22 de març, s'estructura, en l'actualitat, en tres delegacions territorials que s'ajusten a la divisió provincial de la comunitat autònoma, corresponents a les circumscripcions de Tarragona, Lleida i Girona; i que es denominen delegacions territorials. Els Delegats Territorials han de ser nomenats per la Junta Directiva i han de ser ratificats en els càrrecs en la primera Assemblea General que es faci. Els Delegats Territorials de les actuals delegacions territorials són membres de la junta directiva de la Federació Catalana de Petanca amb el càrrec que es determina a l'article 33è d'aquests estatuts.

Article 82è

Les Delegacions Territorials de la Federació Catalana de Petanca tenen, per delegació d'aquesta, entre d'altres, les funcions següents:
a) Promoure, organitzar i controlar les activitats pròpies de la Petanca dins del seu àmbit geogràfic específic.
b) Representar la Federació, els clubs o les associacions i agrupacions esportives del seu àmbit, davant de les autoritats i organismes oficials de la demarcació.
c) Tutelar les proves i competicions dins el seu àmbit geogràfic que siguin més convenients per a la millora de la modalitat o les disciplines esportives, i encarregar-se d'aquelles que siguin organitzades pels clubs o les entitats federades i de les que els pugui delegar la mateixa federació catalana. d) Divulgar i procurar el respecte i el compliment de les normes, els Estatuts i els Reglaments esportius i associatius per part de clubs, entitats esportives, esportistes, àrbitres i tècnics, directius i altres representacions dins del seu àmbit geogràfic. e) Formular les propostes o iniciatives que creguin pertinents a la Federació Catalana de Petanca per promoure o fomentar l'esport de la Petanca dins del seu àmbit geogràfic específic.
f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes referents a l'esport de la Petanca.
g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació.

Article 83è
Les Delegacions Territorials han d'informar de les seves activitats i iniciatives la Federació Catalana de Petanca, han de complir i executar les disposicions i normes dictades per aquesta en el seu àmbit territorial d'actuació.

Article 84è
Les Delegacions Territorials estan sotmeses al règim pressupostari de la Federació Catalana de Petanca. En tot cas, els comptes que gestionen les Delegacions Territorials han d'estar sota el coneixement i control dels òrgans directius de la Federació i s'han d'incorporar, amb els justificants corresponents, als seus comptes anuals a fi que les auditories de comptes continguin la totalitat de l'activitat econòmica de la Federació, entenent l'activitat pressupostària com una unitat d'actuació. A aquest efecte, i a fi que siguin aprovats, les Delegacions Territorials han de remetre anualment a la Federació Catalana de Petanca el projecte de pressupost de l'exercici i la liquidació de l'anterior, amb la documentació comprovadora procedent. L'Assemblea General de la Federació Catalana de Petanca, a proposta de la Junta Directiva, ha d'establir els recursos econòmics de què hagin de disposar les Delegacions Territorials per portar a terme la seva actuació.

 
right
right
right