Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     petanca@suport.org    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
Assemblea General - 3 de juliol
dimecres, 26 de maig de 2021 12:28

Per motius aliens a la voluntat d'aquesta Federació hem d'aplaçar l'Assemblea prevista pel pròxim 26 de juny al dia 3 de juliol.

D’acord amb l’article 62 del Decret 58/2010, de 4 de maig de 2010, de les Entitats Esportives de Catalunya, en relació amb l’article 61.a) i 61.c) del mateix cos legal, i l’article 59 dels Estatuts de la FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA, la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA té l’honor de convocar-lo a l’Assemblea General Ordinària pel dia 3 de juliol de 2021 a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10 h. en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de la Federació Catalana de Bàsquet, Rambla Guipúscoa, 27 de Barcelona, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.       Informe del President.

2.       Nomenament per l’Assemblea de dos interventors per l’aprovació de l’acta, si s’escau, d’acord amb l’article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya.

3.       Ratificació de càrrecs, si s’escau.

4.       Ratificar, si s’escau, els comptes anuals de l’exercici econòmic 2019 y els comptes anuals de l’exercici econòmic 2020, aprovats per Junta Directiva d’acord amb el DECRET LLEI 31/2020 , disposició transitòria primera.

5.       Aprovar, si s’escau, l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut, 2020.

6.       Aprovar, si s’escau, els comptes anuals de l’exercici econòmic 2020. Informe auditoria.

7.       Aprovar, si s’escau, el Pla General d’Actuació Anual i el Calendari Esportiu Oficial de la Federació Catalana de Petanca, per l’any 2021.

8.       Aprovar, si s’escau, el pressupost econòmic de la Federació Catalana de Petanca, per a l’exercici 2021.

9.       Normatives i reglaments.

10.    Precs i Preguntes.

 

Barcelona, a 26 de maig de 2021


 

 
right
right
right