Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     petanca@suport.org    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
Informació Institucional
dimarts, 13 de abril de 2021 10:15

Informació institucional i organitzativa

1.1. Missió i activitats que desenvolupa la FEDERACIÓ d’acord amb els estatuts.

La Federació Catalana de Petanca, entitat d’utilitat pública, constituïda en data 15/02/1985, en endavant FCP, és una federació esportiva catalana i en conseqüència, és una entitat privada d’interès públic i social, sense afany de lucre, que té com a objectiu dedicar-se a la promoció, a la gestió, a l’ordenació, a la direcció, a la coordinació de la pràctica i a la pràctica de l’esport de la Petanca dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Formen part de la FCP els esportistes, àrbitres i tècnics, mitjançant la subscripció de la corresponent llicència federativa.

La FCP gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar plenes per al compliment del seu objectiu i de les seves finalitats.

Són principis informadors de la Federació Catalana de Petanca el de representació democràtica dels seus membres i el de descentralització de funcions i activitats, segons la divisió territorial prevista a l'ordenament jurídic català, i l'actuació d'acord amb els principis de coordinació, eficàcia i col·laboració.

El català, com a llengua pròpia i oficial de Catalunya, ho és també de la FCP, com també, ho és el castellà, llengua.

1.2 Normativa aplicable .

-  Llei de l’esport. Text refós aprovat pel Decret legislatiu, 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, Tipus d’entitats esportives.

-  Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificat pel decret 55/2012, de 29 de maig.

-  Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

-  Estatuts Federatius.

-  Llei 4/2008 , de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya referent a les persones jurídiques.

-  Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport.

-  Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència

-  Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern

-  Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

-  Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, i sexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Eradicar l’Homofòbia, la ifòbia i la Transfòbia

-  Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

-  Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

1.3. Estatuts i el número de registre de la federació.

- Estatuts vigents

- Inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

 

1.4. Composició dels òrgans de govern amb identificació nominativa dels membres.

Els òrgans de govern i representació son:

Els òrgans de govern:

a) L’Assemblea General; és l’òrgan superior de govern de la Federació

b) La Junta Directiva; és l’òrgan de govern, de gestió i d’administració que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la

Federació i gestionar el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de l’Assemblea General.

 

President de la Federació:

Assumeix i té a tots els efectes la representació legal de la Federació i executa els acords adoptats per l’Assemblea General i per la Junta Directiva.

El President, també, presideix i dirigeix les sessions que realitzin els òrgans de govern i decideix, en cas d’empat, amb el seu vot de qualitat.

 

Òrgans complementaris dels òrgans de govern:

a) La Comissió Permanent; és un òrgan complementari de la Junta Directiva, l’objectiu del qual és el control ordinari i el seguiment de la gestió federativa, tant econòmica com esportiva

b) La Gerència; podrà ser l'òrgan de gestió i execució de les tasques de la Federació que li encomani o faculti la Junta Directiva

 

Òrgans col·laboradors: tècnics i consultius:

a) Escola de Formació de Tècnics i d’Àrbitres i Jutges

b) Col·legi Català d’Àrbitres de Petanca

c) Col·legi de Tècnics i Entrenadors

 

Composició de la Junta Directiva

Junta Directiva

 

 
right
right
right