Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
El joc
dilluns, 27 de abril de 2009 11:41

ARTICLE 5è. Àrees de Joc i terrenys reglamentaris

El joc de la Petanca es practica en qualsevol clase de terreny.Un àrea de joc delimita un nombre indeterminat de terrenys limitats per fils (cordes), d'un gruix que no influeixi en la bona marxa del joc. Aquests fils que delimiten els diferents terrenys de joc no son línies de pèrdua, a part de les línies de fons del requadre i dels requadres exteriors.

Per decisió del comitè d'organització o de l’àrbitre, els equips es poden veure obligats a jugar sobre terreny delimitat. En aquest cas, la pista haurà de tenir les dimensions mínimes següents: 4 m d'amplada i 15 m de llargada pels campionats nacionals i les competicions internacionals.

Per a altres competicions, les Federacions podran permetre als organitzadors altres dimensions no inferiors a 12 x 3 m.

Quan els terrenys de joc es tanquin amb barreres, aquestes han de colocar-se a una distància mínima d’1 m. de la línea exterior dels terrenys de joc.

Les partides es juguen a 13 punts amb possibilitat de desempat i ajust a 11 punts.

Certes competicions es poden organitzar amb partides a temps limitat. Aquestes es jugaran sempre en un sol terreny marcat i en aqeust cas totes les línies que delimiten el terrenys son línies de pèrdua.

 

ARTICLE 6è. Inici del joc. Reglament relatiu de la circumferència

Els jugadors han de fer un sorteig per determinar l'equip que escollirà la pista i llançarà primer el bolig.

En el cas d’assignació d’una pista per l'organització el bolig  es llançarà a la pista designada. Els equips no poden anar a una altre pista sense l’autorització de l’ àrbitre.

Qualsevol jugador de l'equip que hagi guanyat el sorteig, escollirà el punt de partida i traçarà sobre el sòl una circumferència mínima de 35 cm. I màxima de 50 cm. de diàmetre en què hauran de posar-se totalment els peus dels jugadors. En el cas de circumferència prefabricada, haurà de ser rigida i haurà de tenir un diàmetre interior de 50 cm. (tolerància +/- 2 mm.).

Les circumferències prefabricades s’ utilitzaran per decisió de l’organitzador, que haurà de proveir-les.
La circumferència de llançament, vàlida pels tres llançaments consecutius als que te dret un equip, haurà de ser traçada o depositada a més d’un metre de tot obstacle i a les competicions en terreny lliure, almenys a dos metres d’altre circumferència de llançament utilitzada.

L’ equip que ha de llançar el bolig ha d’esborrar totes les circumferències de llançament situades a les proximitats de la que utilitzaran. L’ interior del cercle es pot netejar totalmente durant una jugada, però s’haurà de tornar a deixar en el seu estat inicial, quan finalitzi la jugada. El cercle no es considerarà com terreny prohibit.

Els peus hauran d'estar situats a l'interior de la circumferència sense trepitjar-la i no n'han de sortir ni separar-se totalment del terra, fins que la bola llançada hagi tocat el terreny. Cap part del cos podrà tocar el terra exterior de la circumferència.

Els invàlids d’un membre inferior, podran excepcionalment ser autoritzats a colocar només un peu a l’interior de la circumferència.

Per als jugadors en cadira de rodes, almenys una de les rodes (la del braç amb el que juguen la bola) ha de colocarse a l’interior del cercle. El llançament del bolig per un jugador, no fa que necessàriament hagi de jugar el primer.

 

ARTICLE 7è. Distàncies reglamentàries pel llançament del bolig

Perquè el bolig llançat per un jugador sigui vàlid, és necessari:
1) Que la distància que el separa del límit més pròxim de la circumferència de llançament sigui de:
- 4 metres mínims i 8 metres màxim per als ALEVINS.

- 5 metres mínims i 9 metres màxim per als INFANTILS.

- 6 metres mínims i 10 metres màxim per als JUVENILS i SÈNIORS.

En les competicions destinades als més joves (infantils) es poden aplicar distàncies menors.

 2) Que la circumferència de llançament, estigui a 1 metre com a mínim de qualsevol obstacle.

3) Que el bolig estigui a 1 metre, com a mínim, de qualsevol obstacle i del límit més pròxim de qualsevol terreny prohibit.

4) Que sigui visible pel jugador col·locat amb els peus en els extrems interiors de la circumferència i amb el cos absolutament recte. En cas de dubte sobre aquest punt, l'àrbitre decidirà sense possibilitat d'apel·lació si el bolig és visible.

En la jugada següent, el bolig es llançarà des d'una circumferència traçada entorn del punt on es trobava en la jugada anterior, a excepció dels casos següents:

- Que la circumferència estigui situada a menys de 1 m d'un obstacle.
- Que el llançament del bolig no pogués fer-se a totes les distàncies reglamentàries.

En el primer cas, el jugador traçarà la circumferència al límit reglamentari del obstacle.

En el segon cas, el jugador podrà retrocedir seguint la línia on se situava el bolig, fins obtindré la distancia de llançament i no més enllà. Aquesta possibilitat s'ofereix només si el bolig no pot ser llançat en una direcció qualsevol a la distància màxima.

Si després de tres llançaments consecutius del mateix equip, el bolig no s'ha llançat en les condicions reglamentaries esmentades, el torn de llançament passarà al equip contrari, que disposarà igualment de tres llançaments i podrà retrocedir la circumferència en les condicions previstes en l'apartat anterior. En aquest cas, i si aquest nou equip tampoc encerta en els seus tres llançaments, la circumferència no podrà ser novament traslladada.

El temps màxim per efectuar els tres llançaments es d’un minut. En tot cas, l'equip que ha perdut el bolig en els tres intents, manté la prioritat per al llançament de la primera bola.

 

ARTICLE 8è. Validesa del llançament del bolig

Si el bolig llançat és interceptat per l'àrbitre, un jugador, un espectador, un animal o qualsevol objecte mòbil, el llançament no serà vàlid i deurà repetir-se sense que sigui comptabilitzat a efectes dels tres a que te dret el jugador o el seu equip.
Una vegada llançat el bolig i després de jugar-se la primera bola, l’adversari podria encara comprovar la seva posició reglamentaria. Si la reclamació es valida, el bolig serà rellançat novament i es jugarà la bola. Per a què el bolig sigui rellançat, és necessari que els dos equips hagin reconegut que el llançament no havia estat vàlid o que el àrbitre l'hagi decidit així. Si un equip procedeix diferent, perd el dret de llançament de bolig.
Si l'adversari ja hagués jugat una bola, el llançament serà definitivament considerat vàlid i no s'admetrà cap reclamació.

ARTICLE 9è. Anul.lació del bolig

El bolig és nul en els 7 casos següents:
1) Quan el bolig és desplaçat a terreny prohibit encara que torni a terreny autoritzat. El bolig situat a cavall sobre el límit d'un terreny prohibit, és vàlid. Serà nul, quan hagi sobrepassat completament el límit del terreny autoritzat o la línia de pèrdua, és a dir, quan se situï més enllà de l'aplom d'aquest límit. Es considera terreny prohibit, tota zona d'aigua sobre la qual, el bolig floti lliurement.

2) Quan el bolig es troba en terreny autoritzat, aquest es desplaça i no és visible des de l'interior de la circumferència, segons l'indicat en l'article 7è. Tanmateix , el bolig ocult per una bola , no és nul. L'àrbitre està autoritzat a aixecar momentàniament una bola per comprovar si el bolig és visible.
3) Quan el bolig és desplaçat a més de 20 m. (pels Juvenils i els Seniors), o de 15 m. (pels Infantils) o a menys de 3 m de la circumferència de llançament.
4) Quan en terrenys marcats, el bolig travessa més d’una pista contigua a la que s’estigui utilitzant o surti pel fons de la pista.

4 bis) Quan, en les  partides a temps desenvolupades en un sol terreny, el bolig surti del camp asignat.

5) Quan el bolig desplaçat no es pot trobar, el temps de recerca està limitat a cinc minuts.

6) Quan en un terreny prohibit es troba entre el bolig i la circumferència de llançament.

7) Quan en les partides a temps limitat, el bolig surti del terreny de joc.

ARTICLE 10è. Desplaçament dels obstacles

Està totalment prohibit, treure, desplaçar o trepitjar qualsevol tipus d'obstacle situat a la pista. No obstant, el jugador que va a llançar el bolig, està autoritzat a temptejar una zona de bombament amb una de les seves boles sense colpejar més de tres vegades el sòl.
No obstant això, el jugador que va a jugar o un dels seus companys, pot tapar el forat produït per la bola.

Els jugadors que no observin aquestes normes, incorreran en les sancions previstes en el capítol “Disciplina” de l’article 34.

 

ARTICLE 10è Bis. Canvi de bolig o de boles

Es prohibeix als jugadors canviar el bolig o la bola durant el transcurs d’ una partida, excepte en els casos següents:

1.- El bolig o la bola no es poden trobar. Els temps de recerca es limitarà a cinc minuts.

2.- El bolig o la bola es trenca: en aquest cas el troç més gran es tindrà en consideració. Si queden boles  per jugar, el bolig o la bola seran inmediatament reemplaçats, després d’una eventual i necessària mesura, per una bola o un bolig de diàmetre idèntic o anàleg. A la jugada següent, el jugador perjudicat por canviar el joc complert de boles.

 

Tornar a l'index .
 
right
right
right